กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชา Airline Business (Inter)


“ALB, FLY HIGH WITH AIRLINE BUSINESS”

About:

This program is providing students with quality education and experience in preparation for careers in the aviation industry.  The mission of the degree is to provide relevant educational knowledge and experience that produces high quality aviation professionals who distinguish themselves and reflect the quality of the aviation industry.  Upon completion, students can utilize their acquired skills to work in airline business which include Pilot, Cabin Crew or a number of related sectors of the Airline industry. 


Name of Program:

     Full Name:   Bachelor of Arts (Airline Business)

     Abbreviation:  B.A. (ALB)

 

Highlights:

· Improving communication in English

· Developing in-flight service competencies

· Practical application of airline standards and practices

· Communication skill development through intercultural perspective

· Analytical Skill Development

· In the last semester, students will have a choices to choose their prefer business field to practice internship in order to develop skills in the interim working environment

 

Career Opportunity:

· Flight attendant

· Passenger ground service agent

· Cargo officer

· Caterer

· Reservation and ticketing agent

· Information management and public relations officer for airline business

· Customer relationship management officer

· Airport authority


จุดเด่นของสาขา


"เรียนกับมืออาชีพ"

มุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น


"มุ่งเน้นภาษา"

ต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สามซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและ การเตรียมตัวสมัครงาน


"มุ่งผลิตบัณฑิต"

ให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


"ศูนย์ทดสอบความพร้อม"

เป็นศูนย์ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)Bachelor of Arts (Airline Business)

Study Prgram

Tuition & Fees

 

 


| หน้าหลัก > วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ > Airline Business (Inter)

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชา Airline Business (Inter)


“ALB, FLY HIGH WITH AIRLINE BUSINESS”

About:

This program is providing students with quality education and experience in preparation for careers in the aviation industry.  The mission of the degree is to provide relevant educational knowledge and experience that produces high quality aviation professionals who distinguish themselves and reflect the quality of the aviation industry.  Upon completion, students can utilize their acquired skills to work in airline business which include Pilot, Cabin Crew or a number of related sectors of the Airline industry. 


Name of Program:

     Full Name:   Bachelor of Arts (Airline Business)

     Abbreviation:  B.A. (ALB)

 

Highlights:

· Improving communication in English

· Developing in-flight service competencies

· Practical application of airline standards and practices

· Communication skill development through intercultural perspective

· Analytical Skill Development

· In the last semester, students will have a choices to choose their prefer business field to practice internship in order to develop skills in the interim working environment

 

Career Opportunity:

· Flight attendant

· Passenger ground service agent

· Cargo officer

· Caterer

· Reservation and ticketing agent

· Information management and public relations officer for airline business

· Customer relationship management officer

· Airport authority


จุดเด่นของสาขา


"เรียนกับมืออาชีพ"

มุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น


"มุ่งเน้นภาษา"

ต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สามซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและ การเตรียมตัวสมัครงาน


"มุ่งผลิตบัณฑิต"

ให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


"ศูนย์ทดสอบความพร้อม"

เป็นศูนย์ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)Bachelor of Arts (Airline Business)

Study Prgram

Tuition & Fees

 

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University