กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการบัญชี


ตัวเลข จะกลายเป็น เรื่องสนุก สำหรับคุณ!!! ที่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดหลักสูตร

คณะบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล


ชื่อปริญญา

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accounting)
B.Acc. (Accounting)

โอากาสทางอาชีพ

1. นักบัญชี

2. พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ

3. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน

4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

5. ผู้ตรวจสอบภายใน

6. นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี

7.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

8. ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

9. อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10. ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร


จุดเด่นของสาขา


มีศูนย์ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี

ให้นักศึกษาได้ทำงานจริง โดยร่วมมือกับสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
และ Integrate Accountant Co.,Ltd.


อาจารย์เป็นนักบัญชีมืออาชีพ

และผู้บริหารจากบริษัทบัญชีในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
และมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร


ร่วมมือกับกรมสรรพากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการเรียน เพื่อเสริมทักษะทางด้านบัญชี


ได้งานทำ 100%

และ กว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 2  ปี  (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 


| หน้าหลัก > คณะบัญชี > การบัญชี

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี


ตัวเลข จะกลายเป็น เรื่องสนุก สำหรับคุณ!!! ที่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดหลักสูตร

คณะบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล


ชื่อปริญญา

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accounting)
B.Acc. (Accounting)

โอากาสทางอาชีพ

1. นักบัญชี

2. พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ

3. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน

4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

5. ผู้ตรวจสอบภายใน

6. นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี

7.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

8. ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

9. อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10. ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร


จุดเด่นของสาขา


มีศูนย์ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี

ให้นักศึกษาได้ทำงานจริง โดยร่วมมือกับสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
และ Integrate Accountant Co.,Ltd.


อาจารย์เป็นนักบัญชีมืออาชีพ

และผู้บริหารจากบริษัทบัญชีในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
และมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร


ร่วมมือกับกรมสรรพากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการเรียน เพื่อเสริมทักษะทางด้านบัญชี


ได้งานทำ 100%

และ กว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 2  ปี  (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University