กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน


รายละเอียดหลักสูตร

 

 

อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐเห็นความสำคัญและเร่งผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ทันสมัย ทัดเทียมกันนานาอารยประเทศ และได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งการเปิดการค้าเสรี การเปิดน่านฟ้าเสรี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ระดับระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจ และอื่นๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศภายใต้บริบทแห่งความเป็นไทย แต่ในปัจจุบันพบว่าการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินยังมีอยู่ในวงจำกัด ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน ส่งผลให้สนามบินในประเทศหลายแห่งมีการใช้ลดลงหรือถึงขั้นต้องปิดตัวลง รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก เช่น สนามบินจังหวัดนครราชสีมา สนามบินชุมพร เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านการบิน มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ ได้พิจารณาและเห็นว่า การเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในด้านการบินในระดับสูง สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบิน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามนโยบายของประเทศ อันจะช่วยสังคมและส่งเสริมพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานกำหนด


ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยการบิน)

วท.บ. (การจัดการความปลอดภัยการบิน)

 Bachelor of Science (Aviation Safety Management)

B.Sc. (Aviation Safety Management)

 

แผนการเรียน : ทุกสาย 

จำนวนเทอม : 8 เทอม

จำนวนปี : 4 ปี

เนื้อหาวิชาที่ได้เรียน :

 • ความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย
 • แผนงานความปลอดภัยการบิน
 • ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
 • การเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ
 • การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ
 • ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทางการบิน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. งานด้านนิรภัยการบินของกรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 2. งานด้านความปลอดภัยการบินของบริษัทวิทยุการบิน
 3. งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยาน สายการบิน ภาคพื้น ทั้งขององค์กรภาครัฐและเอกชน
 4. งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 5. งานด้านการบริหารระดับต้นของสายการบิน
 6. งานด้านบริหารระดับต้นท่าอากาศยาน
 7. ตัวแทน รับ-ส่งสินค้าทางอากาศ

จุดเด่นของสาขา


"เรียนกับมืออาชีพ"

มุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น


"มุ่งเน้นภาษา"

ต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สามซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและ การเตรียมตัวสมัครงาน


"มุ่งผลิตบัณฑิต"

ให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


"ศูนย์ทดสอบความพร้อม"

เป็นศูนย์ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการจัดการความปลอดภัย) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


| หน้าหลัก > วิทยาลัยการบินและคมนาคม > การจัดการความปลอดภัยการบิน

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน


รายละเอียดหลักสูตร

 

 

อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐเห็นความสำคัญและเร่งผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ทันสมัย ทัดเทียมกันนานาอารยประเทศ และได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งการเปิดการค้าเสรี การเปิดน่านฟ้าเสรี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ระดับระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจ และอื่นๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศภายใต้บริบทแห่งความเป็นไทย แต่ในปัจจุบันพบว่าการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินยังมีอยู่ในวงจำกัด ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน ส่งผลให้สนามบินในประเทศหลายแห่งมีการใช้ลดลงหรือถึงขั้นต้องปิดตัวลง รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก เช่น สนามบินจังหวัดนครราชสีมา สนามบินชุมพร เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านการบิน มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ ได้พิจารณาและเห็นว่า การเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในด้านการบินในระดับสูง สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบิน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามนโยบายของประเทศ อันจะช่วยสังคมและส่งเสริมพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานกำหนด


ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยการบิน)

วท.บ. (การจัดการความปลอดภัยการบิน)

 Bachelor of Science (Aviation Safety Management)

B.Sc. (Aviation Safety Management)

 

แผนการเรียน : ทุกสาย 

จำนวนเทอม : 8 เทอม

จำนวนปี : 4 ปี

เนื้อหาวิชาที่ได้เรียน :

 • ความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย
 • แผนงานความปลอดภัยการบิน
 • ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
 • การเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ
 • การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ
 • ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทางการบิน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. งานด้านนิรภัยการบินของกรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 2. งานด้านความปลอดภัยการบินของบริษัทวิทยุการบิน
 3. งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยาน สายการบิน ภาคพื้น ทั้งขององค์กรภาครัฐและเอกชน
 4. งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 5. งานด้านการบริหารระดับต้นของสายการบิน
 6. งานด้านบริหารระดับต้นท่าอากาศยาน
 7. ตัวแทน รับ-ส่งสินค้าทางอากาศ

จุดเด่นของสาขา


"เรียนกับมืออาชีพ"

มุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น


"มุ่งเน้นภาษา"

ต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สามซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและ การเตรียมตัวสมัครงาน


"มุ่งผลิตบัณฑิต"

ให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


"ศูนย์ทดสอบความพร้อม"

เป็นศูนย์ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการจัดการความปลอดภัย) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University