กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (New)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication)
B.A. (Chinese for Business Communication)
 
 

โอกาสทางอาชีพ

สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษาจีนควบคู่กันได้ เช่น หน่วยงานของรัฐ ที่มีการประสานงานติดต่อกับประเทศจีน  บริษัทของชาวไทยที่มีการติดต่อหรือร่วมลงทุนในประเทศจีนหรือไต้หวัน บริษัทของชาวจีนหรือไต้หวันที่เปิดสาขาในประเทศไทย
  • เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต
  • อาชีพด้านการท่องเที่ยว
  • มัคคุเทศก์ภาษาจีน
  • นักแปลภาษาจีน ล่าม 
  • อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ฯลฯ

 


จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


| หน้าหลัก > คณะศิลปศาสตร์ > ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (New)

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (New)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication)
B.A. (Chinese for Business Communication)
 
 

โอกาสทางอาชีพ

สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษาจีนควบคู่กันได้ เช่น หน่วยงานของรัฐ ที่มีการประสานงานติดต่อกับประเทศจีน  บริษัทของชาวไทยที่มีการติดต่อหรือร่วมลงทุนในประเทศจีนหรือไต้หวัน บริษัทของชาวจีนหรือไต้หวันที่เปิดสาขาในประเทศไทย
  • เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต
  • อาชีพด้านการท่องเที่ยว
  • มัคคุเทศก์ภาษาจีน
  • นักแปลภาษาจีน ล่าม 
  • อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ฯลฯ

 


จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University