กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการตลาด


“สร้างคุณเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ด้านดิจิทัล”

รายละเอียดหลักสูตร

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

“ก้าวเข้าสู้เส้นทางนักการตลาดมืออาชีพ ที่พร้อม เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารการตลาด ด้วยหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Digital Agency และเว็บไซต์ E-Commerce อันดับ 1 ของไทย www.TARAD.Com พัฒนาหลักสูตรที่สร้างคุณให้เป็น Digital Marketer เปิดสอนกลุ่มวิชา ดังนี้

• การตลาดบริการ

• การตลาดดิจิทัล

 

โอกาสอาชีพ

ทางด้านการตลาด  ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst)
 2. เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet  Marketing Assistant)
 3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)
 4. ตัวแทนขาย  (Sales Representative)
 5. เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด  (Marketing  Researcher)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

บธ.บ. (การตลาด)

Bachelor of Business Administration (Marketing)

B.B.A. (Marketing)


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนา

ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ


ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด และส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน


มุ่งสู่การสร้างบัณฑิต

ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ด้านการใช้ภาษาที่ 3(ภาษาจีน) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


โครงการความร่วมมือ

ระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกวิทยากรจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ พัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาและส่งผลต่อศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการตลาด หลักสูตร  4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน  2  ปี  (สำหรับผู้จบปวส.)

 •  portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะบริหารธุรกิจ > การตลาด

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด


“สร้างคุณเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ด้านดิจิทัล”

รายละเอียดหลักสูตร

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

“ก้าวเข้าสู้เส้นทางนักการตลาดมืออาชีพ ที่พร้อม เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารการตลาด ด้วยหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Digital Agency และเว็บไซต์ E-Commerce อันดับ 1 ของไทย www.TARAD.Com พัฒนาหลักสูตรที่สร้างคุณให้เป็น Digital Marketer เปิดสอนกลุ่มวิชา ดังนี้

• การตลาดบริการ

• การตลาดดิจิทัล

 

โอกาสอาชีพ

ทางด้านการตลาด  ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst)
 2. เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet  Marketing Assistant)
 3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)
 4. ตัวแทนขาย  (Sales Representative)
 5. เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด  (Marketing  Researcher)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

บธ.บ. (การตลาด)

Bachelor of Business Administration (Marketing)

B.B.A. (Marketing)


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนา

ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ


ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด และส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน


มุ่งสู่การสร้างบัณฑิต

ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ด้านการใช้ภาษาที่ 3(ภาษาจีน) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


โครงการความร่วมมือ

ระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกวิทยากรจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ พัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาและส่งผลต่อศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการตลาด หลักสูตร  4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน  2  ปี  (สำหรับผู้จบปวส.)

 •  portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University