กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการจัดการ (เสาร์-อาทิตย์)


“ไม่ใช่แค่รอบรู้ในเรื่องการจัดการ แต่เราเจาะลึกในแต่ละธุรกิจ”

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ เป็นภาควิชาที่เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ในนามของ “สาขาวิชาวิชาการบริหาร” ภายหลังในปี พ.ศ.2534 ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริหาร เป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ” เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น

 • กลุ่มการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ
 • การจัดการธุรกิจกีฬาและบันเทิง
 • กลุ่มการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 


ชื่อปริญญา

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 บธ.บ. (การจัดการ)
 Bachelor of Business Administration (Management)
 B.B.A. (Management)

 

โอกาสทางอาชีพ

 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • และชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว
 • หรือเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

 

 


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัย

สอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ


เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง

ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง


ศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษา

มีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต และการส่งนักศึกษาไปสหกิจ เพื่อทดลองทำงานจริงในบริษัทต่างๆ


มีรายวิชาเอกเลือก

"การจัดการธุรกิจซาลอน"ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน–เรียน ที่ Chalachol Academy ตลอดภาคการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการจัดการ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

 

สาขาการจัดการ (ภาคเสาร์-อาทิตย์ เทียบโอนผู้จบ ปวส.) 


| หน้าหลัก > คณะบริหารธุรกิจ > การจัดการ (เสาร์-อาทิตย์)

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ (เสาร์-อาทิตย์)


“ไม่ใช่แค่รอบรู้ในเรื่องการจัดการ แต่เราเจาะลึกในแต่ละธุรกิจ”

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ เป็นภาควิชาที่เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ในนามของ “สาขาวิชาวิชาการบริหาร” ภายหลังในปี พ.ศ.2534 ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริหาร เป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ” เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น

 • กลุ่มการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ
 • การจัดการธุรกิจกีฬาและบันเทิง
 • กลุ่มการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 


ชื่อปริญญา

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 บธ.บ. (การจัดการ)
 Bachelor of Business Administration (Management)
 B.B.A. (Management)

 

โอกาสทางอาชีพ

 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • และชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว
 • หรือเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

 

 


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัย

สอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ


เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง

ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง


ศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษา

มีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต และการส่งนักศึกษาไปสหกิจ เพื่อทดลองทำงานจริงในบริษัทต่างๆ


มีรายวิชาเอกเลือก

"การจัดการธุรกิจซาลอน"ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน–เรียน ที่ Chalachol Academy ตลอดภาคการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการจัดการ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

 

สาขาการจัดการ (ภาคเสาร์-อาทิตย์ เทียบโอนผู้จบ ปวส.) 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University