กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาศิลปะการแสดง


เรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ เรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะเพื่อสร้างคุณให้รอบรู้และเชี่ยวชาญในสายงานการแสดง เป็นกำลังสำคัญของวงการบันเทิง หลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหา และวิธีการสอน อีกทั้งยังจัดให้มีโครงงานการแสดงเพื่อเสริมหลักสูตร และต่อยอดทักษะทางด้านการแสดงให้กับนักศึกษา โดยมีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ “อยากอยู่วงการมายา เริ่มต้นด้วยการ Audition ที่ SPU”

ชื่อปริญญา

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
  ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
  Bachelor of Fine and Applied Arts in Performing Arts
  B.F.A. (Performing Art)

1. Vision Change

ด้วยปัจจุบันมีการแข่งขันในธุรกิจบันเทิงขยายตัวเพิ่มมากขึ้น   สื่อทุกประเภทรวมถึงโทรทัศน์ ภาพยนตร์  ละครเวที เคเบิลท้องถิ่น   มัลติมีเดีย และโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งภายในประเทศและนอกประเทศต่างต้องปรับพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสื่อ  การเป็นผู้ผลิตสื่อในวันนี้จึงไม่เพียงเป็น “ผู้ผลิตที่ทำได้  ทำเป็น” เท่านั้น  หากแต่ต้องเป็น “ผู้สร้างสรรค์  และออกแบบเนื้อหา  ที่มีศิลปะในการสื่อสาร”  ที่มีคุณภาพด้วย

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะนิเทศศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความชำนาญในศาสตร์และศิลป์ด้านการแสดงโดยยึดปรัชญา “นักออกแบบการแสดงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงสำหรับงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง  เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงประดุจมืออาชีพ”

2. Method Change

สาขาวิชาศิลปะการแสดง   คณะนิเทศศาสตร์จัดการเรียนการสอนเป็นลำดับการเรียนรู้ดังนี้

ในชั้นปีการศึกษาที่ 1   ศึกษาพื้นฐานวิชาศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงศึกษาพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบ เช่น พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม เอเชียตะวันออก, ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานศิลปกรรมศาสตร์, พื้นฐานการออกแบบงานศิลปกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในชั้นปีการศึกษาที่ 2  ศึกษาศิลปะการแสดงขั้นสูงในสื่อเช่น  การแสดงสำหรับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  การร้องเพลง 2 และการเต้น 2  โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   นอกจากนี้ยังเสริมทักษะงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การออกแบบและคัดเลือกเครื่องแต่งกาย, การออกแบบการแต่งหน้าเพื่องานการแสดง  เป็นต้น

ในชั้นปีการศึกษาที่ 3  มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความชำนาญให้นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานในวงการบันเทิง

ในชั้นปีการศึกษาที่ 4  เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายผ่านการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้การจัดทำโครงงานศิลปะการแสดง    ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก

3. Teaching Materials Change

สาขาวิชาศิลปะการแสดงเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ   เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคดิจิทัล   ด้วยการใช้สื่อการสอน  อุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) และสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และความทันสมัย  ด้วยเชื่อว่าความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ และนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในงาน   รวมถึงเสริมความเป็นมืออาชีพด้วยการปฏิบัติงาน   สร้างสรรค์งาน  และนำเสนองาน   ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากผู้เชียวชาญ  และศิลปินในวงการบันเทิง และทีมคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในวงการศิลปะการแสดง

4. Student Change

คณะนิเทศศาสตร์เชื่อว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปะการแสดง  จะมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ  และมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังในศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง   มีความถึงพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในวงการบันเทิงยุคดิจิทัล   ทันทีที่จบการศึกษา ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้   ถือได้ว่าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)  เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยิ่งใหญ่  ของคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่เปิดการต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2557 อย่างสมภาคภูมิ

โอกาสทางอาชีพ

1. นักออกแบบเพื่อการแสดง ได้แก่ นักออกแบบการแสดง นักออกแบบเสื้อผ้า นักออกแบบฉาก นักออกแบบแสง

2. นักแสดง

3. ครูสอนการแสดง

4. ผู้คัดเลือกนักแสดง

5. ผู้กํากับการแสดง และ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง

6. คนเขียนบทละครโทรทัศน์ บทละครภาพยนตร์


จุดเด่นของสาขา


เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ

เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคดิจิทัล   ด้วยการใช้สื่อการสอน  อุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) และสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และความทันสมัย  ด้วยเชื่อว่าความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ และนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในงาน


เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปะการแสดง  จะมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ  และมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังในศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง   มีความถึงพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในวงการบันเทิงยุคดิจิทัล   ทันทีที่จบการศึกษา


เรียน 360 องศา ด้านการแสดง

ศึกษาพื้นฐานวิชาศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงศึกษาพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบ เช่น พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม เอเชียตะวันออก, ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานศิลปกรรมศาสตร์, พื้นฐานการออกแบบงานศิลปกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ

ในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความชำนาญให้นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานในวงการบันเทิงหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การศิลปการแสดง) 4 ปี

 


| หน้าหลัก > คณะนิเทศศาสตร์ > ศิลปะการแสดง

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการแสดง


เรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ เรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะเพื่อสร้างคุณให้รอบรู้และเชี่ยวชาญในสายงานการแสดง เป็นกำลังสำคัญของวงการบันเทิง หลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหา และวิธีการสอน อีกทั้งยังจัดให้มีโครงงานการแสดงเพื่อเสริมหลักสูตร และต่อยอดทักษะทางด้านการแสดงให้กับนักศึกษา โดยมีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ “อยากอยู่วงการมายา เริ่มต้นด้วยการ Audition ที่ SPU”

ชื่อปริญญา

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
  ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
  Bachelor of Fine and Applied Arts in Performing Arts
  B.F.A. (Performing Art)

1. Vision Change

ด้วยปัจจุบันมีการแข่งขันในธุรกิจบันเทิงขยายตัวเพิ่มมากขึ้น   สื่อทุกประเภทรวมถึงโทรทัศน์ ภาพยนตร์  ละครเวที เคเบิลท้องถิ่น   มัลติมีเดีย และโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งภายในประเทศและนอกประเทศต่างต้องปรับพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสื่อ  การเป็นผู้ผลิตสื่อในวันนี้จึงไม่เพียงเป็น “ผู้ผลิตที่ทำได้  ทำเป็น” เท่านั้น  หากแต่ต้องเป็น “ผู้สร้างสรรค์  และออกแบบเนื้อหา  ที่มีศิลปะในการสื่อสาร”  ที่มีคุณภาพด้วย

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะนิเทศศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความชำนาญในศาสตร์และศิลป์ด้านการแสดงโดยยึดปรัชญา “นักออกแบบการแสดงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงสำหรับงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง  เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงประดุจมืออาชีพ”

2. Method Change

สาขาวิชาศิลปะการแสดง   คณะนิเทศศาสตร์จัดการเรียนการสอนเป็นลำดับการเรียนรู้ดังนี้

ในชั้นปีการศึกษาที่ 1   ศึกษาพื้นฐานวิชาศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงศึกษาพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบ เช่น พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม เอเชียตะวันออก, ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานศิลปกรรมศาสตร์, พื้นฐานการออกแบบงานศิลปกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในชั้นปีการศึกษาที่ 2  ศึกษาศิลปะการแสดงขั้นสูงในสื่อเช่น  การแสดงสำหรับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  การร้องเพลง 2 และการเต้น 2  โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   นอกจากนี้ยังเสริมทักษะงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การออกแบบและคัดเลือกเครื่องแต่งกาย, การออกแบบการแต่งหน้าเพื่องานการแสดง  เป็นต้น

ในชั้นปีการศึกษาที่ 3  มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความชำนาญให้นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานในวงการบันเทิง

ในชั้นปีการศึกษาที่ 4  เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายผ่านการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้การจัดทำโครงงานศิลปะการแสดง    ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก

3. Teaching Materials Change

สาขาวิชาศิลปะการแสดงเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ   เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคดิจิทัล   ด้วยการใช้สื่อการสอน  อุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) และสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และความทันสมัย  ด้วยเชื่อว่าความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ และนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในงาน   รวมถึงเสริมความเป็นมืออาชีพด้วยการปฏิบัติงาน   สร้างสรรค์งาน  และนำเสนองาน   ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากผู้เชียวชาญ  และศิลปินในวงการบันเทิง และทีมคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในวงการศิลปะการแสดง

4. Student Change

คณะนิเทศศาสตร์เชื่อว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปะการแสดง  จะมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ  และมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังในศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง   มีความถึงพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในวงการบันเทิงยุคดิจิทัล   ทันทีที่จบการศึกษา ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้   ถือได้ว่าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)  เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยิ่งใหญ่  ของคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่เปิดการต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2557 อย่างสมภาคภูมิ

โอกาสทางอาชีพ

1. นักออกแบบเพื่อการแสดง ได้แก่ นักออกแบบการแสดง นักออกแบบเสื้อผ้า นักออกแบบฉาก นักออกแบบแสง

2. นักแสดง

3. ครูสอนการแสดง

4. ผู้คัดเลือกนักแสดง

5. ผู้กํากับการแสดง และ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง

6. คนเขียนบทละครโทรทัศน์ บทละครภาพยนตร์


จุดเด่นของสาขา


เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ

เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคดิจิทัล   ด้วยการใช้สื่อการสอน  อุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) และสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และความทันสมัย  ด้วยเชื่อว่าความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ และนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในงาน


เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปะการแสดง  จะมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ  และมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังในศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง   มีความถึงพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในวงการบันเทิงยุคดิจิทัล   ทันทีที่จบการศึกษา


เรียน 360 องศา ด้านการแสดง

ศึกษาพื้นฐานวิชาศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงศึกษาพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบ เช่น พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม เอเชียตะวันออก, ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานศิลปกรรมศาสตร์, พื้นฐานการออกแบบงานศิลปกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ

ในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความชำนาญให้นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานในวงการบันเทิงหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การศิลปการแสดง) 4 ปี

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University