กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


เรียนรู้การเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มืออาชีพยุคดิจิทัล กับอาจารย์มืออาชีพ ด้วยห้องสตูดิโอ ที่มีเครื่องมือครบ

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้

ในชั้นปีการศึกษาที่ 1  

เป็นการศึกษาพื้นฐานทางการสื่อสารเช่นทฤษฎีการสื่อสารสื่อสารมวลชนการคิดการพูดการเขียนและการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารและในงานนิเทศศาสตร์โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในชั้นปีการศึกษาที่ 2  

เป็นการศึกษาการสื่อสารที่สูงขึ้นเช่นการสื่อสารการตลาดการวิจัยเป็นต้นนอกจากนั้นยังเป็นการเริ่มต้นศึกษาวิชาเอกตั้งแต่พื้นฐานการแพร่ภาพและการกระจายเสียงการเขียนบทพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความสนใจในการศึกษาสาขาวิชานี้

ในชั้นปีการศึกษาที่ 3 

เป็นการศึกษาที่เน้นความเป็นมืออาชีพของสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง

ในชั้นปีการศึกษาที่ 4 

เป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกโดยการเตรียมตัวนี้เป็นการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดทำโครงงานหลังจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกในภาคการศึกษาที่ 2


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
B.Com.Arts (Broadcasting)

โอกาสทางอาชีพ

(1) นักสร้างสรรค์รายการ (Creative)/นักเขียนบทรายการ (Script Writers)

(2) ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ (Production Specialists)

-  ช่างกล้อง (Camera Operators)

-  ช่างตัดต่อเสียง (Sound Editors)

-  ช่างตัดต่อภาพ (Editors)

-  ช่างควบคุมภาพ (Television Control Operators)

-  ช่างควบคุมเสียง (Radio Control Operators)

(3) ผู้ผลิตรายการ (Program Producers)/ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ (Assistants to Program Producer)

(4) ผู้กำกับรายการ (Program Directors) /ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ (Assistants to Program Director)

(5) พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ (Master of Ceremony)

(6) ผู้ประกาศ (Announcers)

(7) นักข่าว (News Reporters)

(8) ฝ่ายการตลาดรายการ (Program Marketing)


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง


เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

เพื่อการยกระดับมาตรฐานชิ้นงานของนักศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน (Teaching Materials) ให้ทันสมัย (Up to date) มีความเป็นสากล (International)มีรสนิยม (Taste) มีความเป็นมืออาชีพ (Profession) และมีมาตรฐาน (Standard) โดยสื่อการเรียนการสอนนี้จะมีความหลากหลายทั้งทางด้านรูปแบบแนวคิดมุมมองตัวอย่างและที่สำคัญจะต้องสะท้อนถึงความเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและนักวิทยุโทรทัศน์รุ่นใหม่ของสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย

ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 4  ปี  

 


| หน้าหลัก > คณะนิเทศศาสตร์ > วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


เรียนรู้การเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มืออาชีพยุคดิจิทัล กับอาจารย์มืออาชีพ ด้วยห้องสตูดิโอ ที่มีเครื่องมือครบ

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้

ในชั้นปีการศึกษาที่ 1  

เป็นการศึกษาพื้นฐานทางการสื่อสารเช่นทฤษฎีการสื่อสารสื่อสารมวลชนการคิดการพูดการเขียนและการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารและในงานนิเทศศาสตร์โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในชั้นปีการศึกษาที่ 2  

เป็นการศึกษาการสื่อสารที่สูงขึ้นเช่นการสื่อสารการตลาดการวิจัยเป็นต้นนอกจากนั้นยังเป็นการเริ่มต้นศึกษาวิชาเอกตั้งแต่พื้นฐานการแพร่ภาพและการกระจายเสียงการเขียนบทพื้นฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความสนใจในการศึกษาสาขาวิชานี้

ในชั้นปีการศึกษาที่ 3 

เป็นการศึกษาที่เน้นความเป็นมืออาชีพของสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง

ในชั้นปีการศึกษาที่ 4 

เป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกโดยการเตรียมตัวนี้เป็นการประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดทำโครงงานหลังจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกในภาคการศึกษาที่ 2


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
B.Com.Arts (Broadcasting)

โอกาสทางอาชีพ

(1) นักสร้างสรรค์รายการ (Creative)/นักเขียนบทรายการ (Script Writers)

(2) ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ (Production Specialists)

-  ช่างกล้อง (Camera Operators)

-  ช่างตัดต่อเสียง (Sound Editors)

-  ช่างตัดต่อภาพ (Editors)

-  ช่างควบคุมภาพ (Television Control Operators)

-  ช่างควบคุมเสียง (Radio Control Operators)

(3) ผู้ผลิตรายการ (Program Producers)/ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ (Assistants to Program Producer)

(4) ผู้กำกับรายการ (Program Directors) /ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ (Assistants to Program Director)

(5) พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ (Master of Ceremony)

(6) ผู้ประกาศ (Announcers)

(7) นักข่าว (News Reporters)

(8) ฝ่ายการตลาดรายการ (Program Marketing)


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดปรัชญา “นักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง


เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

เพื่อการยกระดับมาตรฐานชิ้นงานของนักศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน (Teaching Materials) ให้ทันสมัย (Up to date) มีความเป็นสากล (International)มีรสนิยม (Taste) มีความเป็นมืออาชีพ (Profession) และมีมาตรฐาน (Standard) โดยสื่อการเรียนการสอนนี้จะมีความหลากหลายทั้งทางด้านรูปแบบแนวคิดมุมมองตัวอย่างและที่สำคัญจะต้องสะท้อนถึงความเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและนักวิทยุโทรทัศน์รุ่นใหม่ของสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย

ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 4  ปี  

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University