กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด


เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล

เก่งแผน (Plan) : ฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา ประเมินผลจากสถานการณ์จริง คิดหาแนวทางอย่างสร้างสรรค์เพื่อวางแผนงาน

แม่นสื่อ (Media) : วางแผนการใช้สื่อ ผลิตสื่อ สร้าง Content บนสื่อทั้งสื่อ Offline และ Online ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ยึดถือภาพลักษณ์ (Image) : ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารที่ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ที่นำมาสู่ความสำเร็จขององค์กร สินค้า และบริการ

เด่นชัดด้านการตลาด (Marketing) : มุ่งเน้นด้านการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ที่ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์องค์กร และการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ

 


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด)
นศ.บ. (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด)
Bachelor of Communication Arts (Public Relations and Marketing Communication)
B.Com.Arts (Public Relations and Marketing Communication)

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล

1. Vision

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดได้ปรับวิสัยทัศน์การผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางสายวิชาการและสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยเน้นความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์อย่างมืออาชีพ เน้นความสามารถด้านทักษะในการสื่อสาร มีวิจารณญาณในการเลือกและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ฝึกการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยงความสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการตนเอง สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ที่อยู่ในกรอบแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยจริยธรรมแห่งนักประชาสัมพันธ์

2. Method

นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน  การวิเคราะห์  การวางแผน  การสร้างสรรค์  การผลิตสื่อ เพื่อรองรับการขยายตัวของงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียวมากขึ้นด้วย  ผ่านการฝึกปฎิบัติจากกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม การสื่อสารที่เปลี่ยนไป  โดยบูรณาการงานประชาสัมพันธ์กับสื่อใหม่

3. Teaching materials

การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตลาดแรงงานที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมต่อความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีเวทีในการประกวด แข่งขันทางด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการผลักดันให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง โดยในปีสุดท้ายนักศึกษาจะได้เข้าฝึกปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรการกุศล และบริษัทที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์ (PR Agency) เพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนมานำไปใช้กับสถานการณ์จริง

4. Student

นักศึกษาที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

โอกาสทางอาชีพ

เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

(1) นักประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate PR) สามารถประกอบอาชีพในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรการกุศล

- ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planner)

- ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล (Research and Evaluation)

- นักสื่อสารองค์กร (Corporate Communicator)

- ฝ่ายวางแผนสื่อ (Media Planning)

- ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)

- ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ (Event Relations)

- ฝ่ายดำเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- นักปฎิบัติการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Practitioner)

 

(2) นักประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing PR) สามารถประกอบอาชีพในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรเอกชน ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

- นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า (Brand Communications Strategist)

- นักวิเคราะห์การตลาดและภาพลักษณ์ (Market Analysis and Image)

- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)

- ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

- ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Communication)

- ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)

 

(3) ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ (PR Agency) แบ่งเป็นฝ่ายดังนี้

- ฝ่ายงานบริการ/ บริหารงานลูกค้า (Account Service / Client Service Department)

- ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategic Planner)

- ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์และผลิตงานสร้างสรรค์ (งานเขียนและงานศิลป์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ)

- ฝ่ายการตลาด (Marketing Department)


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์  รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ (Visual)


ฝึกสหกิจปฏิบัติงานจริง

เพื่อสร้างผู้เรียนให้เปี่ยมด้วยความรู้ในภาคทฤษฎีและความชำนาญจากทักษะในการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดศักยภาพและความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรมโฆษณา


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง

นักศึกษาที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด) 4  ปี

 


| หน้าหลัก > คณะนิเทศศาสตร์ > การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด


เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล

เก่งแผน (Plan) : ฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา ประเมินผลจากสถานการณ์จริง คิดหาแนวทางอย่างสร้างสรรค์เพื่อวางแผนงาน

แม่นสื่อ (Media) : วางแผนการใช้สื่อ ผลิตสื่อ สร้าง Content บนสื่อทั้งสื่อ Offline และ Online ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ยึดถือภาพลักษณ์ (Image) : ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารที่ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ที่นำมาสู่ความสำเร็จขององค์กร สินค้า และบริการ

เด่นชัดด้านการตลาด (Marketing) : มุ่งเน้นด้านการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ที่ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์องค์กร และการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ

 


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด)
นศ.บ. (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด)
Bachelor of Communication Arts (Public Relations and Marketing Communication)
B.Com.Arts (Public Relations and Marketing Communication)

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล

1. Vision

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดได้ปรับวิสัยทัศน์การผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางสายวิชาการและสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยเน้นความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์อย่างมืออาชีพ เน้นความสามารถด้านทักษะในการสื่อสาร มีวิจารณญาณในการเลือกและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ฝึกการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยงความสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการตนเอง สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ที่อยู่ในกรอบแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยจริยธรรมแห่งนักประชาสัมพันธ์

2. Method

นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน  การวิเคราะห์  การวางแผน  การสร้างสรรค์  การผลิตสื่อ เพื่อรองรับการขยายตัวของงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียวมากขึ้นด้วย  ผ่านการฝึกปฎิบัติจากกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม การสื่อสารที่เปลี่ยนไป  โดยบูรณาการงานประชาสัมพันธ์กับสื่อใหม่

3. Teaching materials

การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตลาดแรงงานที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมต่อความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีเวทีในการประกวด แข่งขันทางด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการผลักดันให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง โดยในปีสุดท้ายนักศึกษาจะได้เข้าฝึกปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรการกุศล และบริษัทที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์ (PR Agency) เพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนมานำไปใช้กับสถานการณ์จริง

4. Student

นักศึกษาที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

โอกาสทางอาชีพ

เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

(1) นักประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate PR) สามารถประกอบอาชีพในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรการกุศล

- ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planner)

- ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล (Research and Evaluation)

- นักสื่อสารองค์กร (Corporate Communicator)

- ฝ่ายวางแผนสื่อ (Media Planning)

- ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)

- ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ (Event Relations)

- ฝ่ายดำเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- นักปฎิบัติการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Practitioner)

 

(2) นักประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing PR) สามารถประกอบอาชีพในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรเอกชน ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

- นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า (Brand Communications Strategist)

- นักวิเคราะห์การตลาดและภาพลักษณ์ (Market Analysis and Image)

- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)

- ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

- ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Communication)

- ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)

 

(3) ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ (PR Agency) แบ่งเป็นฝ่ายดังนี้

- ฝ่ายงานบริการ/ บริหารงานลูกค้า (Account Service / Client Service Department)

- ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategic Planner)

- ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์และผลิตงานสร้างสรรค์ (งานเขียนและงานศิลป์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ)

- ฝ่ายการตลาด (Marketing Department)


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์  รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ (Visual)


ฝึกสหกิจปฏิบัติงานจริง

เพื่อสร้างผู้เรียนให้เปี่ยมด้วยความรู้ในภาคทฤษฎีและความชำนาญจากทักษะในการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดศักยภาพและความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรมโฆษณา


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง

นักศึกษาที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด) 4  ปี

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University