กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล


“ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณา เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล และสนองตอบต่อการปรับเปลี่ยนของวงการอุตสาหกรรมโฆษณา ด้วยการสร้างนักโฆษณาให้เป็น “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”
 
เรียนรู้ เรื่องการโฆษณา จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ อบรม เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ฝึกการทำงานจากโจทย์จริง ของบริษัทเอเจนซี่ และการประกวดแข่งขัน ฝึกงานในวงการวิชาชีพจริง เพื่อให้มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมืออาชีพ และพัฒนาทักษะความชำนาญเตรียมตัวเข้าสู่วงการสื่อสารการตลาดและโฆษณาอย่างมืออาชีพ 
 

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล)
นศ.บ. (การโฆษณา)
Bachelor of Communication Arts (Advertising)
B.Com.Arts (Advertising)

จุดเด่นสาขา

1. Vision 

สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา   โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์  รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ (Visual)

2. Method

สาขาวิชาการโฆษณาปรับวิธีการเรียนการสอน  เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้

ชั้นปีการศึกษาที่ 1  เรียนรู้สร้างความชำนาญด้านการสื่อสาร พูด  คิด  เขียน และฝึกฝนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน “สายงานโฆษณา”

ชั้นปีการศึกษาที่ 2  เรียนรู้กลุ่มวิชาการตลาด  การวิจัย การวางแผน การสร้างสรรค์ และฝึกฝนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการโฆษณา พร้อมกับการสัมผัสโลกวิชาชีพด้วยการประลองยุทธ์บนเวทีประกวด

ชั้นปีการศึกษาที่ 3  ฝึกความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะความชำนาญในวิชาชีพยุคดิจิทัล ด้วยห้องปฏิบัติการ Creation Lab และ Creating Image Lab ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่อง Mac Pro รวมทั้งการเพิ่มประสบการณ์จริงจากการประกวดแข่งขันบนเวทีระดับชาติ

ชั้นปีการศึกษาที่ 4 สร้างความพร้อมเพื่อการทำงานในอนาคตภายใต้โครงการสหกิจศึกษา และการเพิ่มมูลค่าด้วยความเข้มข้นของกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิชาชีพโฆษณายุคดิจิทัล

3. Teaching Materials

กระบวนการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการ เทคนิค และสื่อการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโฆษณายุคดิจิทัล การใช้สื่อการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) ที่มีความทันสมัย การฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ ผลิต และนำเสนอ พร้อมการวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะจากบรรดากูรูของวงการโฆษณา

4. Student

ผู้เรียนเปี่ยมด้วยความรู้ในภาคทฤษฎีและความชำนาญจากทักษะในการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดศักยภาพและความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรมโฆษณา  หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณา เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล และสนองตอบต่อการปรับเปลี่ยนของวงการอุตสาหกรรมโฆษณา ด้วยการสร้างนักโฆษณาให้เป็น “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”

โอกาสทางอาชีพ

(1) นักสร้างสรรค์งานโฆษณา

(2) นักเขียนบทโฆษณา

(3) ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา

(4) นักวางแผนสื่อโฆษณา และ กลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า

(5) นักออกแบบงานกราฟิก

(6) นักวิจัยการโฆษณา

(7) ผู้ผลิตงานโฆษณาและกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

(8) นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา

(9) ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์  รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ (Visual)


ฝึกสหกิจปฏิบัติงานจริง

เพื่อสร้างผู้เรียนให้เปี่ยมด้วยความรู้ในภาคทฤษฎีและความชำนาญจากทักษะในการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดศักยภาพและความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรมโฆษณา


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


กระบวนการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการเทคนิค

 และสื่อการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโฆษณายุคดิจิทัลการใช้สื่อการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) ที่มีความทันสมัย การฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ ผลิต และนำเสนอ พร้อมการวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะจากบรรดากูรูของวงการโฆษณาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


| หน้าหลัก > คณะนิเทศศาสตร์ > การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล


“ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณา เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล และสนองตอบต่อการปรับเปลี่ยนของวงการอุตสาหกรรมโฆษณา ด้วยการสร้างนักโฆษณาให้เป็น “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”
 
เรียนรู้ เรื่องการโฆษณา จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ อบรม เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ฝึกการทำงานจากโจทย์จริง ของบริษัทเอเจนซี่ และการประกวดแข่งขัน ฝึกงานในวงการวิชาชีพจริง เพื่อให้มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมืออาชีพ และพัฒนาทักษะความชำนาญเตรียมตัวเข้าสู่วงการสื่อสารการตลาดและโฆษณาอย่างมืออาชีพ 
 

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล)
นศ.บ. (การโฆษณา)
Bachelor of Communication Arts (Advertising)
B.Com.Arts (Advertising)

จุดเด่นสาขา

1. Vision 

สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา   โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์  รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ (Visual)

2. Method

สาขาวิชาการโฆษณาปรับวิธีการเรียนการสอน  เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้

ชั้นปีการศึกษาที่ 1  เรียนรู้สร้างความชำนาญด้านการสื่อสาร พูด  คิด  เขียน และฝึกฝนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน “สายงานโฆษณา”

ชั้นปีการศึกษาที่ 2  เรียนรู้กลุ่มวิชาการตลาด  การวิจัย การวางแผน การสร้างสรรค์ และฝึกฝนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการโฆษณา พร้อมกับการสัมผัสโลกวิชาชีพด้วยการประลองยุทธ์บนเวทีประกวด

ชั้นปีการศึกษาที่ 3  ฝึกความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะความชำนาญในวิชาชีพยุคดิจิทัล ด้วยห้องปฏิบัติการ Creation Lab และ Creating Image Lab ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่อง Mac Pro รวมทั้งการเพิ่มประสบการณ์จริงจากการประกวดแข่งขันบนเวทีระดับชาติ

ชั้นปีการศึกษาที่ 4 สร้างความพร้อมเพื่อการทำงานในอนาคตภายใต้โครงการสหกิจศึกษา และการเพิ่มมูลค่าด้วยความเข้มข้นของกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิชาชีพโฆษณายุคดิจิทัล

3. Teaching Materials

กระบวนการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการ เทคนิค และสื่อการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโฆษณายุคดิจิทัล การใช้สื่อการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) ที่มีความทันสมัย การฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ ผลิต และนำเสนอ พร้อมการวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะจากบรรดากูรูของวงการโฆษณา

4. Student

ผู้เรียนเปี่ยมด้วยความรู้ในภาคทฤษฎีและความชำนาญจากทักษะในการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดศักยภาพและความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรมโฆษณา  หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณา เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล และสนองตอบต่อการปรับเปลี่ยนของวงการอุตสาหกรรมโฆษณา ด้วยการสร้างนักโฆษณาให้เป็น “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”

โอกาสทางอาชีพ

(1) นักสร้างสรรค์งานโฆษณา

(2) นักเขียนบทโฆษณา

(3) ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา

(4) นักวางแผนสื่อโฆษณา และ กลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า

(5) นักออกแบบงานกราฟิก

(6) นักวิจัยการโฆษณา

(7) ผู้ผลิตงานโฆษณาและกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

(8) นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา

(9) ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ


จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์  รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ (Visual)


ฝึกสหกิจปฏิบัติงานจริง

เพื่อสร้างผู้เรียนให้เปี่ยมด้วยความรู้ในภาคทฤษฎีและความชำนาญจากทักษะในการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดศักยภาพและความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรมโฆษณา


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


กระบวนการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการเทคนิค

 และสื่อการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโฆษณายุคดิจิทัลการใช้สื่อการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) ที่มีความทันสมัย การฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ ผลิต และนำเสนอ พร้อมการวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะจากบรรดากูรูของวงการโฆษณาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University