กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม


Interactive and Game Design

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)

แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่

  • กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น

  • กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่นเกม เป็นต้น


ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
B.F.A. (Interactive and Game Design)

 

โอกาสทางอาชีพ ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

1.Interactive Programmerโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิก

2.Web Developerนักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน 

3.Web Designerนักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบจัดวางข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์

4.Game Designerนักออกแบบเกม ผู้ออกแบบวิธีการเล่นเกม(Gameplay)

5.Concept Artist for game ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น


จุดเด่นของสาขา


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย

ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


เน้นการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัล

ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อ การเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม


THINK : Technology Human Intelligence Network Knowledge

มีห้องปฏิบัติการแห่ง “ความคิด” จุดเริ่มต้นของผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับเราสอนวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ จุดประกาย ความคิด และพัฒนาความคิดให้เป็นจริงหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม) 4 ปี

 

 


| หน้าหลัก > คณะดิจิทัลมีเดีย > การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม


Interactive and Game Design

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)

แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่

  • กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น

  • กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่นเกม เป็นต้น


ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
B.F.A. (Interactive and Game Design)

 

โอกาสทางอาชีพ ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

1.Interactive Programmerโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิก

2.Web Developerนักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน 

3.Web Designerนักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบจัดวางข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์

4.Game Designerนักออกแบบเกม ผู้ออกแบบวิธีการเล่นเกม(Gameplay)

5.Concept Artist for game ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น


จุดเด่นของสาขา


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย

ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


เน้นการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัล

ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อ การเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม


THINK : Technology Human Intelligence Network Knowledge

มีห้องปฏิบัติการแห่ง “ความคิด” จุดเริ่มต้นของผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับเราสอนวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ จุดประกาย ความคิด และพัฒนาความคิดให้เป็นจริงหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม) 4 ปี

 

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University