กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก


เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น
 
เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำเว็บไซต์ เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ เป็นต้น

ชื่อปริญญา

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิก)

ศป.บ.(การออกแบบกราฟิก)

 Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Design)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.F.A. (Graphic Design)

 

โอกาสทางอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

1.Interactive Designer

 • นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design)
 • การออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ(Interface Design)
 • หน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)
 • สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) 
 • สื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)

2.Graphic Designer

 • นักออกแบบกราฟิก
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว

3.Motion Graphic Designer

 • นักออกแบบกราฟิก
 • ผู้นำเสนองานออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

4.Photographer

 • ช่างภาพ
 • ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพด้วยกล้อง

5.Creative

 • นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์
 • เป็นผู้ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์งานออกแบบใหม่ๆ การคิดงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น งานโฆษณา (Advertising Design) งานออกแบกราฟิก (Graphic Design)

6.Art Director

 • ผู้กำกับศิลป์
 • เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด 

7.Creative Director

 • ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์
 • เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์ งานโฆษณา(Advertising Design) งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design)

จุดเด่นของสาขา


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย

ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


เน้นการออกแบบงานกราฟิก

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบกราฟิก) สาขาใหม่ 4  ปี

 


| หน้าหลัก > คณะดิจิทัลมีเดีย > การออกแบบกราฟิก

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก


เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น
 
เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำเว็บไซต์ เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ เป็นต้น

ชื่อปริญญา

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิก)

ศป.บ.(การออกแบบกราฟิก)

 Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Design)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.F.A. (Graphic Design)

 

โอกาสทางอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

1.Interactive Designer

 • นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design)
 • การออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ(Interface Design)
 • หน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)
 • สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) 
 • สื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)

2.Graphic Designer

 • นักออกแบบกราฟิก
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว

3.Motion Graphic Designer

 • นักออกแบบกราฟิก
 • ผู้นำเสนองานออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

4.Photographer

 • ช่างภาพ
 • ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพด้วยกล้อง

5.Creative

 • นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์
 • เป็นผู้ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์งานออกแบบใหม่ๆ การคิดงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น งานโฆษณา (Advertising Design) งานออกแบกราฟิก (Graphic Design)

6.Art Director

 • ผู้กำกับศิลป์
 • เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด 

7.Creative Director

 • ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์
 • เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์ งานโฆษณา(Advertising Design) งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design)

จุดเด่นของสาขา


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย

ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


เน้นการออกแบบงานกราฟิก

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบกราฟิก) สาขาใหม่ 4  ปี

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University