กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์


(Computer Animation and Visual Effects)

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ  เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ  และการตัดต่อ เป็นต้น

• Computer Animation เรียนรู้การผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การทำ Story Board การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 3 มิติและ 2 มิติ และการตัดต่อ เป็นต้น
• Visual Effects เรียนรู้การสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา เช่น การสร้าง หมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
ศป.บ.(คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Animation)
B.F.A. (Computer Animation)

โอกาสทางอาชีพ

ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์

  • Visual Effects Artistศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์
  • Visual Effects Compositor ผู้ทำหน้าที่ประกอบภาพที่ถ่ายทำจริง(Live Action)กับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์(CGI) 
  • 3D SLR Artistศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและ การสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ 
  • 3D Modellerนักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ
  • Technical Directorผู้กำกับเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรม ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์

จุดเด่นของสาขา


มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย

ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


เน้นการผลิตแอนิเมชัน

ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ  เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ  และการตัดต่อ เป็นต้น


มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย

ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาดหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน) *สาขาใหม่ 4 ปี

 


| หน้าหลัก > คณะดิจิทัลมีเดีย > คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์


(Computer Animation and Visual Effects)

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ  เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ  และการตัดต่อ เป็นต้น

• Computer Animation เรียนรู้การผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การทำ Story Board การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 3 มิติและ 2 มิติ และการตัดต่อ เป็นต้น
• Visual Effects เรียนรู้การสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา เช่น การสร้าง หมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
ศป.บ.(คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Animation)
B.F.A. (Computer Animation)

โอกาสทางอาชีพ

ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์

  • Visual Effects Artistศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์
  • Visual Effects Compositor ผู้ทำหน้าที่ประกอบภาพที่ถ่ายทำจริง(Live Action)กับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์(CGI) 
  • 3D SLR Artistศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและ การสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ 
  • 3D Modellerนักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ
  • Technical Directorผู้กำกับเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรม ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์

จุดเด่นของสาขา


มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย

ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


เน้นการผลิตแอนิเมชัน

ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ  เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ  และการตัดต่อ เป็นต้น


มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย

ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาดหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน) *สาขาใหม่ 4 ปี

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University