กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์


เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ตส์)

ศป.บ.(ดิจิทัลอาร์ตส์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)

B.F.A. (Digital Arts)

 


รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (Digital Arts) ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพเคลื่อนไหว ด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น? การวาดรูปแบบ Digital Paint ?การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) ?และการวาดภาพประกอบ(Illustration) เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ Illustrator นักวาดภาพประกอบ ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบเรื่องราวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิทาน วรรณกรรม นิตยสาร เป็นต้น โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการในการทำงาน Digital?Painting?Artist ศิลปินผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบสมัยใหม่? ด้วยการประยุกต์เทคนิคการวาดภาพประเภทต่างๆ เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค เป็นต้น เข้ากับเครื่องมือและโปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่

– กลุ่มวิชาชีพเลือกดิจิทัลอาร์ส์  ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์  เช่น  การวาดรูปแบบ Digital Paint  การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture)  การวาดภาพประกอบ(Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น

– กลุ่มวิชาชีพเลือกมีเดียอาร์ส์  ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง(Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

ทุนการศึกษากองทุนกู้ยืมฯ  กยศ. และทุนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

โอกาศทางอาชีพ

  • Illustrator  นักวาดภาพประกอบ ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
  • Digital Painting Artist  ศิลปินผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบสมัยใหม่ 
  • Texture Artist   ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพและลงสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  • Matte Painting Artist  ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพทิวทัศน์ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล
  • 3D Artist  ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม 3 มิติด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายได้เฉลี่ยต่อเตือน           เริ่มต้น 20,000 - 25,000 บาทขึ้นไป


จุดเด่นของสาขา


สร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์

ทุกรูปแบบเพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture)  การวาดภาพประกอบ(Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น


มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย

ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย

โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย(Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง(Installation Arts) และศิลปะสื่อ(Media Arts) เป็นต้นหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์) *สาขาใหม่ 4 ปี

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะดิจิทัลมีเดีย > ดิจิทัลอาร์ตส์

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์


เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ตส์)

ศป.บ.(ดิจิทัลอาร์ตส์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)

B.F.A. (Digital Arts)

 


รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (Digital Arts) ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพเคลื่อนไหว ด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น? การวาดรูปแบบ Digital Paint ?การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) ?และการวาดภาพประกอบ(Illustration) เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ Illustrator นักวาดภาพประกอบ ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบเรื่องราวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิทาน วรรณกรรม นิตยสาร เป็นต้น โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการในการทำงาน Digital?Painting?Artist ศิลปินผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบสมัยใหม่? ด้วยการประยุกต์เทคนิคการวาดภาพประเภทต่างๆ เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค เป็นต้น เข้ากับเครื่องมือและโปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่

– กลุ่มวิชาชีพเลือกดิจิทัลอาร์ส์  ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์  เช่น  การวาดรูปแบบ Digital Paint  การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture)  การวาดภาพประกอบ(Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น

– กลุ่มวิชาชีพเลือกมีเดียอาร์ส์  ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง(Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

ทุนการศึกษากองทุนกู้ยืมฯ  กยศ. และทุนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

โอกาศทางอาชีพ

  • Illustrator  นักวาดภาพประกอบ ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
  • Digital Painting Artist  ศิลปินผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบสมัยใหม่ 
  • Texture Artist   ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพและลงสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  • Matte Painting Artist  ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพทิวทัศน์ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล
  • 3D Artist  ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม 3 มิติด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายได้เฉลี่ยต่อเตือน           เริ่มต้น 20,000 - 25,000 บาทขึ้นไป


จุดเด่นของสาขา


สร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์

ทุกรูปแบบเพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture)  การวาดภาพประกอบ(Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น


มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย

ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย

โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย(Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง(Installation Arts) และศิลปะสื่อ(Media Arts) เป็นต้นหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์) *สาขาใหม่ 4 ปี

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University