กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเศและการสื่อสารได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก การศึกษาเน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ ภาครัฐ ความต้องการในวงการแพทย์ ความต้องการในวงการศึกษา และความต้องการในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่น

ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกาาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น


ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
B.S. (Information and Communication Technology)

 

โอกาสทางอาชีพ

ความสามารถของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  • นักพัฒนาเว็บไซต์/นักการตลาดออนไลน์
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
  • ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

 

 

 

 

 


จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 4 ปี

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 2  ปี

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ > เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเศและการสื่อสารได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก การศึกษาเน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ ภาครัฐ ความต้องการในวงการแพทย์ ความต้องการในวงการศึกษา และความต้องการในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่น

ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกาาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น


ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
B.S. (Information and Communication Technology)

 

โอกาสทางอาชีพ

ความสามารถของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  • นักพัฒนาเว็บไซต์/นักการตลาดออนไลน์
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
  • ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

 

 

 

 

 


จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 4 ปี

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 2  ปี

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University