กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์


Bachelor of Science (Applied Computer Science)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยีและโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาแกนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบปฏิบัติการ การคำนวณโดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ ฐานข้อมูล ภาษาโปรแกรม และวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ วิชาแคลคูลัส ความน่าจะเป็นและสถิติ และคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีวิชาภาษา และการสื่อสาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อมในการประกอบอาชีพ

จุดเด่น

ศึกษาในศาสตร์ของการประยุกต์ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ เช่น Smart Phone, Tablet ผู้เรียนจะได้ปฎิบัติจริงในห้องปฎิบัติการโมบายที่มีความทันสมัย ซึ่งรองรับทั้งระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android), ระบบปฎิบัติการไอโอเอส (iOS), ระบบปฎิบัติการ Windows และอื่นๆ


ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Computer Science)
B.Sc. (Applied Computer Science)

 

โอกาสทางอาชีพ

  • นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์โมบาย
  • นักวิชาชีพอิสระที่สามารถใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการทำงานบนอุปกรณ์โมบาย

จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) 2  ปี  (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ > วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์


Bachelor of Science (Applied Computer Science)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยีและโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาแกนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบปฏิบัติการ การคำนวณโดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ ฐานข้อมูล ภาษาโปรแกรม และวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ วิชาแคลคูลัส ความน่าจะเป็นและสถิติ และคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีวิชาภาษา และการสื่อสาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อมในการประกอบอาชีพ

จุดเด่น

ศึกษาในศาสตร์ของการประยุกต์ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ เช่น Smart Phone, Tablet ผู้เรียนจะได้ปฎิบัติจริงในห้องปฎิบัติการโมบายที่มีความทันสมัย ซึ่งรองรับทั้งระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android), ระบบปฎิบัติการไอโอเอส (iOS), ระบบปฎิบัติการ Windows และอื่นๆ


ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Computer Science)
B.Sc. (Applied Computer Science)

 

โอกาสทางอาชีพ

  • นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์โมบาย
  • นักวิชาชีพอิสระที่สามารถใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการทำงานบนอุปกรณ์โมบาย

จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) 2  ปี  (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University