กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Bachelor of Business Administration (Business Computer)

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และีระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A (Business Computer)

 

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
 • เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
 • และอื่นๆ

 


จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2 ปี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ > คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Bachelor of Business Administration (Business Computer)

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และีระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A (Business Computer)

 

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
 • เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
 • และอื่นๆ

 


จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2 ปี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University