กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการจัดการ


“ไม่ใช่แค่รอบรู้ในเรื่องการจัดการ แต่เราเจาะลึกในแต่ละธุรกิจ”

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น

การจัดการ ไม่ใช่แค่รอบรู้ในเรื่องการจัดการ แต่เราเจาะลึกในแต่ละธุรกิจ เปิดสอนกลุ่มวิชา ดังนี้
• การจัดการธุรกิจซาลอน (Salon Business Management)
• การจัดการ E-Commerce
• การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
• การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
• การจัดการธุรกิจกีฬาและการบันเทิง (Sports and Entertainment Business)
• การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel & Tourism Management)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management)

 

โอกาสทางอาชีพ

 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงาน
 • ในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว
 • เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัย

สอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ


เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง

ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง


ศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษา

มีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต และการส่งนักศึกษาไปสหกิจ เพื่อทดลองทำงานจริงในบริษัทต่างๆ


มีรายวิชาเอกเลือก

"การจัดการธุรกิจซาลอน"ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน–เรียน ที่ Chalachol Academy ตลอดภาคการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการจัดการ หลักสูตร  4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 สาขาการจัดการ หลักสูตร  2  ปี  (สำหรับผู้จบปวส. เทียบโอน)

 • ประมาณการค่าเล่าเรียน

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะบริหารธุรกิจ > การจัดการ

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ


“ไม่ใช่แค่รอบรู้ในเรื่องการจัดการ แต่เราเจาะลึกในแต่ละธุรกิจ”

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น

การจัดการ ไม่ใช่แค่รอบรู้ในเรื่องการจัดการ แต่เราเจาะลึกในแต่ละธุรกิจ เปิดสอนกลุ่มวิชา ดังนี้
• การจัดการธุรกิจซาลอน (Salon Business Management)
• การจัดการ E-Commerce
• การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
• การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
• การจัดการธุรกิจกีฬาและการบันเทิง (Sports and Entertainment Business)
• การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel & Tourism Management)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management)

 

โอกาสทางอาชีพ

 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงาน
 • ในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว
 • เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

จุดเด่นของสาขา


มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัย

สอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ


เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง

ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง


ศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษา

มีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต และการส่งนักศึกษาไปสหกิจ เพื่อทดลองทำงานจริงในบริษัทต่างๆ


มีรายวิชาเอกเลือก

"การจัดการธุรกิจซาลอน"ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน–เรียน ที่ Chalachol Academy ตลอดภาคการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการจัดการ หลักสูตร  4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 สาขาการจัดการ หลักสูตร  2  ปี  (สำหรับผู้จบปวส. เทียบโอน)

 • ประมาณการค่าเล่าเรียน

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University