กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาสถาปัตยกรรม


ที่นี่ คุณจะได้เรียนกับ สถาปนิกชั้นแนวหน้า ของเมืองไทย...

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี


ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architecture)
B.Arch. (Architecture)

โอกาสทางอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้

 1. สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม 
 2. นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
 3. การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
 4. งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 5. งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
 6. ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป

จุดเด่นของสาขา


ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


ส่งเสริมให้นักศึกษา

ให้มีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป


สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


| หน้าหลัก > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ > สถาปัตยกรรม

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


ที่นี่ คุณจะได้เรียนกับ สถาปนิกชั้นแนวหน้า ของเมืองไทย...

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 5 ปี


ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architecture)
B.Arch. (Architecture)

โอกาสทางอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้

 1. สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม 
 2. นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
 3. การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
 4. งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 5. งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
 6. ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป

จุดเด่นของสาขา


ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม


เรียนกับมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


ส่งเสริมให้นักศึกษา

ให้มีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป


สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University