กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ


“เรียนสู่มืออาชีพทางด้านกาค้าระหว่างประเทศ “International Trade Professionals”

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก กลยุทธ์การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนมีความทันสมัย วิทยากรมีชื่อเสียงทางด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางการดำเนินการค้าระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มืออาชีพทางด้านกาค้าระหว่างประเทศ “International Trade Professionals”


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ)

บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศ)

Bachelor of Business Administration (International Trade)

B.B.A. (International Trade)

 

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศสามารถประกอบอาชีพในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่

 • ฝ่ายต่างประเทศ
 • ฝ่ายส่งออก
 • ฝ่ายจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 
 • ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
 • ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
 • ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 • ฝ่ายคลังสินค้าทางอากาศ เป็นต้น โดยสามารถเลือกประกอบอาชีพในองค์กรดังต่อไปนี้

1.หน่วยงานรัฐ

 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯลฯ

2.หน่วยงานภาคเอกชน

 • บริษัทส่งออก นำเข้า
 • บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
 • บริษัทเดินเรือตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ (Freight Forwarder)
 • บริษัทชิปปิ้ง ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ สายการบิน ฝ่ายส่งออกนำเข้าหรือฝ่ายต่างประเทศของบริษัทเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจส่งออก นำเข้า ขนส่งสินค้า ตัวแทนขนส่งสินค้า เป็นต้น

 


จุดเด่นของสาขา


กิจกรรมศึกษาดูงาน

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสัมผัสการทำงานจริงและเปิดโลกทัศน์ ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือฮ่องกง การชมงานแสดงสินค้า ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น


กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ที่เจาะลึกความรู้ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ อบรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน


การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการค้าระหว่างประเทศ  หลักสูตร  4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะบริหารธุรกิจ > การค้าระหว่างประเทศ

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ


“เรียนสู่มืออาชีพทางด้านกาค้าระหว่างประเทศ “International Trade Professionals”

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก กลยุทธ์การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนมีความทันสมัย วิทยากรมีชื่อเสียงทางด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางการดำเนินการค้าระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มืออาชีพทางด้านกาค้าระหว่างประเทศ “International Trade Professionals”


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ)

บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศ)

Bachelor of Business Administration (International Trade)

B.B.A. (International Trade)

 

โอกาสทางอาชีพ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศสามารถประกอบอาชีพในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่

 • ฝ่ายต่างประเทศ
 • ฝ่ายส่งออก
 • ฝ่ายจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 
 • ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
 • ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
 • ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 • ฝ่ายคลังสินค้าทางอากาศ เป็นต้น โดยสามารถเลือกประกอบอาชีพในองค์กรดังต่อไปนี้

1.หน่วยงานรัฐ

 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯลฯ

2.หน่วยงานภาคเอกชน

 • บริษัทส่งออก นำเข้า
 • บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
 • บริษัทเดินเรือตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ (Freight Forwarder)
 • บริษัทชิปปิ้ง ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ สายการบิน ฝ่ายส่งออกนำเข้าหรือฝ่ายต่างประเทศของบริษัทเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจส่งออก นำเข้า ขนส่งสินค้า ตัวแทนขนส่งสินค้า เป็นต้น

 


จุดเด่นของสาขา


กิจกรรมศึกษาดูงาน

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสัมผัสการทำงานจริงและเปิดโลกทัศน์ ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือฮ่องกง การชมงานแสดงสินค้า ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น


กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ที่เจาะลึกความรู้ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ อบรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน


การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการค้าระหว่างประเทศ  หลักสูตร  4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University