กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการเงิน


“SMART FINANCIAL PROFESSIONALS”

รายละเอียดหลักสูตร

“สร้างนักบริหารการเงิน และนักลงทุนมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพโดยผ่านประสบการณ์จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน SICA:Sripatum Investment Center by AIRA โดยบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) และฝึกทักษะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยโปรแกรม Investment Simulation เปิดสอนกลุ่มวิชา ดังนี้

• การจัดการการเงิน

• การลงทุน


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

บธ.บ. (การเงิน)

Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)

B.B.A. (Finance and Banking)

โอกาศทางอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาการเงินและการธนาคารสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน สถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว ตัวอย่างวิชาชีพ อาทิเช่น

1.บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน เช่น

 • ที่ปรึกษาทางการลงทุน,
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน,
 • นักวางแผนทางการเงิน,
 • นักวางแผนธุรกิจ,
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

2.ธุรกิจส่วนตัว เช่น

 • ร้านกาแฟ
 • ร้านเบเกอร์รี่
 • ร้านสปาแอนด์บิวตี้
 • ร้านอาหาร
 • การก่อสร้าง ฯลฯ

3.สถาบันการเงิน เช่น

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารพาณิชย์ 
 • บริษัทเงินทุน
 • บริษัทหลักทรัพย์
 • บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุนรวม
 • บริษัทประกันภัย, บริษัทประกันชีวิต
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้แห่งประเทศไทย
 • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 • ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

4.ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ เช่น

 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
 • ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน

5.หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น

 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงพาณิชย์
 • สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักนายกรัฐมนตรี

จุดเด่นของสาขา


มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้

ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง

ในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment Center by AIRA เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และ TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


มีการฝึกปฏิบัติงาน

ระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ผ่านการสหกิจศึกษา รวมทั้งการทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ ร่วมโครงการ AJF Young Fund Manager Award


สหกิจศึกษา

บัณฑิตในสาขาวิชาการเงินและการธนาคารสามารถ ออกไปประกอบอาชีพ ในหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนใน สายงานที่กว้างขวาง โดยเฉพาะทางด้านการเงินและการธนาคารหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการเงิน หลักสูตร  4  ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะบริหารธุรกิจ > การเงิน

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการเงิน


“SMART FINANCIAL PROFESSIONALS”

รายละเอียดหลักสูตร

“สร้างนักบริหารการเงิน และนักลงทุนมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพโดยผ่านประสบการณ์จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน SICA:Sripatum Investment Center by AIRA โดยบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) และฝึกทักษะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยโปรแกรม Investment Simulation เปิดสอนกลุ่มวิชา ดังนี้

• การจัดการการเงิน

• การลงทุน


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

บธ.บ. (การเงิน)

Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)

B.B.A. (Finance and Banking)

โอกาศทางอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาการเงินและการธนาคารสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน สถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว ตัวอย่างวิชาชีพ อาทิเช่น

1.บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน เช่น

 • ที่ปรึกษาทางการลงทุน,
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน,
 • นักวางแผนทางการเงิน,
 • นักวางแผนธุรกิจ,
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

2.ธุรกิจส่วนตัว เช่น

 • ร้านกาแฟ
 • ร้านเบเกอร์รี่
 • ร้านสปาแอนด์บิวตี้
 • ร้านอาหาร
 • การก่อสร้าง ฯลฯ

3.สถาบันการเงิน เช่น

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารพาณิชย์ 
 • บริษัทเงินทุน
 • บริษัทหลักทรัพย์
 • บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุนรวม
 • บริษัทประกันภัย, บริษัทประกันชีวิต
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้แห่งประเทศไทย
 • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 • ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

4.ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ เช่น

 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
 • ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน

5.หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น

 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงพาณิชย์
 • สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักนายกรัฐมนตรี

จุดเด่นของสาขา


มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้

ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง

ในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment Center by AIRA เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และ TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


มีการฝึกปฏิบัติงาน

ระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ผ่านการสหกิจศึกษา รวมทั้งการทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ ร่วมโครงการ AJF Young Fund Manager Award


สหกิจศึกษา

บัณฑิตในสาขาวิชาการเงินและการธนาคารสามารถ ออกไปประกอบอาชีพ ในหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนใน สายงานที่กว้างขวาง โดยเฉพาะทางด้านการเงินและการธนาคารหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการเงิน หลักสูตร  4  ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University