กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ


รายละเอียด

หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย คือการได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ประกอบการสอน หรือตัวอย่างที่ใช้เรียนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเสื่อสารธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีตำราหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และอื่นๆ

พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

Bachelor of Arts (Japanese for Business Communication)

B.A. (Japanese for Business Communication)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) หลักสูตร 4 ปี

 

โอกาสทางวิชาชีพ

- เลขานุการ
- มัคคุเทศก์ หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- ครู หรืออาจารย์
- เจ้าหน้าที่โรงแรม สถานที่พัก รีสอรท์
- เจ้าหน้าที่สายการบิน หรีอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรีอภาคพี้น
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
- ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
- ล่าม
- นักแปล
- เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สามารถใช้ความได้เปรียบด้านภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทางธุรกิจร่วมกับภาษาอื่นๆ
  • นอกจากภาษาญี่ปุ่น บัณฑิตสามารถเลือกอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ งานสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม มัคคุเทศก์ หรือล่ามตลอดจนเจ้าหน้าที่ในบริษัทของญี่ปุ่น รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อในระดับสูง

จุดเด่นของสาขา


เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา

ชาวญี่ปุ่น พร้อมเรียนบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และส่งเสริมให้เรียนอีก 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาญี่ปุ่น คือ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี พม่า


มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับสมาคมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นหลายสถาบัน


มีการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา

มีการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในห้องปฏิบัติการภาษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษา ก่อนจบไปปฏิบัติงานจริงหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) 2 (สำหรับผู้จบ ปวส.)

  • ประมาณการค่าเล่าเรียน

 


| หน้าหลัก > คณะศิลปศาสตร์ > ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ


รายละเอียด

หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย คือการได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ประกอบการสอน หรือตัวอย่างที่ใช้เรียนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเสื่อสารธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีตำราหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และอื่นๆ

พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

Bachelor of Arts (Japanese for Business Communication)

B.A. (Japanese for Business Communication)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) หลักสูตร 4 ปี

 

โอกาสทางวิชาชีพ

- เลขานุการ
- มัคคุเทศก์ หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- ครู หรืออาจารย์
- เจ้าหน้าที่โรงแรม สถานที่พัก รีสอรท์
- เจ้าหน้าที่สายการบิน หรีอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรีอภาคพี้น
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
- ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
- ล่าม
- นักแปล
- เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สามารถใช้ความได้เปรียบด้านภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทางธุรกิจร่วมกับภาษาอื่นๆ
  • นอกจากภาษาญี่ปุ่น บัณฑิตสามารถเลือกอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ งานสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม มัคคุเทศก์ หรือล่ามตลอดจนเจ้าหน้าที่ในบริษัทของญี่ปุ่น รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อในระดับสูง

จุดเด่นของสาขา


เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา

ชาวญี่ปุ่น พร้อมเรียนบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และส่งเสริมให้เรียนอีก 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาญี่ปุ่น คือ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี พม่า


มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับสมาคมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นหลายสถาบัน


มีการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา

มีการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในห้องปฏิบัติการภาษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษา ก่อนจบไปปฏิบัติงานจริงหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) 2 (สำหรับผู้จบ ปวส.)

  • ประมาณการค่าเล่าเรียน

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University