กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ


รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)

Bachelor of Arts (English for Business Communication)

B.A. (English for Business Communication)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มี 2 หลักสูตร

- หลักสูตร 4 ปี :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี 

- หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส.

 

 

โอกาสทางอาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ธนาคาร ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการจัดประชุม
 • ครู อาจารย์
 • พนักงานแปล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานประจสายการบินต่างๆ
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานบริษัทนำเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา

จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) 2 ปี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 • ประมาณการค่าเล่าเรียนportfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > คณะศิลปศาสตร์ > ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ


รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)

Bachelor of Arts (English for Business Communication)

B.A. (English for Business Communication)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มี 2 หลักสูตร

- หลักสูตร 4 ปี :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี 

- หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส.

 

 

โอกาสทางอาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ธนาคาร ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการจัดประชุม
 • ครู อาจารย์
 • พนักงานแปล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานประจสายการบินต่างๆ
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานบริษัทนำเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา

จุดเด่นของสาขาหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) 2 ปี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 • ประมาณการค่าเล่าเรียนportfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University