กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ


(Hospitality Management for Cruise Lines Business)

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นสาขาน้องใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2557 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

  • เหมาะสมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ และสนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดน และต้องการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเวลาสั้นๆ ของชิวิต
  • เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)  บนเรือสำราญ ใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี
  • หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเบิกทางให้กับนักศึกษาเพราะมีการเสริมรายวิชาที่เป็นข้อบังคับของ IMO: International Marine Organization โดยฝึกอบรมด้านวิชา “ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ” 4 หลักสูตรมาตรฐาน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอทำ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรงหลังจากจบหลักสูตร โดยความร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) และเป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่า ในปีที่ 3 และ ปีที่ 4
  • นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยในหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการเรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับคนเรือโดยเฉพาะ Marlins English Test  เพื่อคนทำงานเรือ
  • ในช่วงปลายของหลักสูตรยังเตรียนมความพร้อมด้วยความร่วมมือกับบริษัท Triple C Academy เพื่อเตรียนมความพร้อมในการสมัครงานบนเรือสำราญที่มีชือเสียงของโลก

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)

ศศ.บ.(การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)

Bachelor of Arts (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

B.A. (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ) หลักสูตร 4 ปี

 

โอกาสทางวิชาชีพ

1. ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ เช่น

-พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

-พนักงานแม่บ้าน (Housekeeper)

-พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)

-พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)

-ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)

-พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

 

2. พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)

-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

-หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)

-หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)

หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)


3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น

-ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)

-ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)

-หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)

-พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)


4. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น

-พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)

-พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)

-พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)


จุดเด่นของสาขา


มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อม

ในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง

เปิดโลกทัศน์ให้ได้สัมผัสการเป็นผู้รับบริการจากโรงแรมระดับ 5 ดาว เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การผสมเครื่องดื่ม การจัดดอกไม้ การตกแต่งสถานที่ การชงกาแฟ การบริการในห้องพักการดำเนินงานภัตตาคาร การคิดรายการอาหาร และการบริหารจัดการห้องอาหาร


ฝึกสหกิจปฏิบัติงานจริง

ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย


เรียนรู้และฝึกการใช้โปรแกรม Opera

เพื่อการบริหารจัดการ ห้องพัก ณ Hotel Information System Lab  พร้อมทำโครงงานบริหารจัดการโรงแรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ) 4 ปี 

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


| หน้าหลัก > วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ > การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ


(Hospitality Management for Cruise Lines Business)

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นสาขาน้องใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2557 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

  • เหมาะสมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ และสนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดน และต้องการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเวลาสั้นๆ ของชิวิต
  • เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)  บนเรือสำราญ ใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี
  • หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเบิกทางให้กับนักศึกษาเพราะมีการเสริมรายวิชาที่เป็นข้อบังคับของ IMO: International Marine Organization โดยฝึกอบรมด้านวิชา “ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ” 4 หลักสูตรมาตรฐาน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอทำ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรงหลังจากจบหลักสูตร โดยความร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) และเป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่า ในปีที่ 3 และ ปีที่ 4
  • นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยในหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการเรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับคนเรือโดยเฉพาะ Marlins English Test  เพื่อคนทำงานเรือ
  • ในช่วงปลายของหลักสูตรยังเตรียนมความพร้อมด้วยความร่วมมือกับบริษัท Triple C Academy เพื่อเตรียนมความพร้อมในการสมัครงานบนเรือสำราญที่มีชือเสียงของโลก

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)

ศศ.บ.(การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)

Bachelor of Arts (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

B.A. (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ) หลักสูตร 4 ปี

 

โอกาสทางวิชาชีพ

1. ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ เช่น

-พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

-พนักงานแม่บ้าน (Housekeeper)

-พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)

-พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)

-ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)

-พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

 

2. พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)

-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

-หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)

-หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)

หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)


3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น

-ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)

-ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)

-หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)

-พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)


4. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น

-พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)

-พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)

-พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)


จุดเด่นของสาขา


มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อม

ในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง

เปิดโลกทัศน์ให้ได้สัมผัสการเป็นผู้รับบริการจากโรงแรมระดับ 5 ดาว เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การผสมเครื่องดื่ม การจัดดอกไม้ การตกแต่งสถานที่ การชงกาแฟ การบริการในห้องพักการดำเนินงานภัตตาคาร การคิดรายการอาหาร และการบริหารจัดการห้องอาหาร


ฝึกสหกิจปฏิบัติงานจริง

ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย


เรียนรู้และฝึกการใช้โปรแกรม Opera

เพื่อการบริหารจัดการ ห้องพัก ณ Hotel Information System Lab  พร้อมทำโครงงานบริหารจัดการโรงแรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ) 4 ปี 

 
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University