กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


(Tourism Management)

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

Bachelor of Arts (Tourism Management)

B.A. (Tourism Management)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) มี 2 หลักสูตร

- หลักสูตร 4 ปี :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี

- หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส

 

โอกาสทางอาชีพ

1. ธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว เช่น 

-พนักงานประสานงานทัวร์ มัคคุเทศก์

-ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ

-พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว

 

2.พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว

-พนักงานวางแผนนำเที่ยว

-ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว

 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

-ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 

4. นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว นักวิชาการท่องเที่ยว ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว 

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด

-สำนักงานเทศบาล

-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

 

5. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น

-พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า

-พนักงานขายและการตลาด

-พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ

 

6.ธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน


จุดเด่นของสาขา


การพัฒนาและฝึกฝน

นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว


มีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา  พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ


ด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษา

ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี  โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา


ได้รับบัตรประกอบวิชาชีพ

บัณฑิตของสาขานี้จะได้รับบัตรประกอบวิชาชีพ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 2 บัตร คือ

  • บัตรมัคคุเทศก์สีบรอนซ์เงิน บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
  • บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader) สามารถดูแลและอำนวยความสดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) 2  ปี  (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 


| หน้าหลัก > วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ > การจัดการการท่องเที่ยว

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


(Tourism Management)

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

Bachelor of Arts (Tourism Management)

B.A. (Tourism Management)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) มี 2 หลักสูตร

- หลักสูตร 4 ปี :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี

- หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส

 

โอกาสทางอาชีพ

1. ธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว เช่น 

-พนักงานประสานงานทัวร์ มัคคุเทศก์

-ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ

-พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว

 

2.พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว

-พนักงานวางแผนนำเที่ยว

-ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว

 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

-ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 

4. นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว นักวิชาการท่องเที่ยว ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว 

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด

-สำนักงานเทศบาล

-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

 

5. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น

-พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า

-พนักงานขายและการตลาด

-พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ

 

6.ธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน


จุดเด่นของสาขา


การพัฒนาและฝึกฝน

นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว


มีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา  พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ


ด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษา

ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี  โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา


ได้รับบัตรประกอบวิชาชีพ

บัณฑิตของสาขานี้จะได้รับบัตรประกอบวิชาชีพ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 2 บัตร คือ

  • บัตรมัคคุเทศก์สีบรอนซ์เงิน บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
  • บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader) สามารถดูแลและอำนวยความสดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) 4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) 2  ปี  (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University