กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

 

โดยการฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)

ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

Bachelor of Arts (Hotel Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.A. (Hotel Management)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มี 2 หลักสูตร

- หลักสูตร 4 ปี :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี 

- หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส.

 

โอกาสทางอาชีพ

1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น

-ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)

-พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

-พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)

-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

-หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)

-หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)

-หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)

-ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)

-ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)

-หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)

-พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)

-พนักงานแนะนำไวน์ (Sommellier หรือ Wine Waiter/ Wine Waitress)

-หัวหน้าแผนกครัว (Executive Chef)

-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว (Sous Chef)

-หัวหน้าครัว/หัวหน้าหน่วยในครัว (Chef de Partie/ Section Chef)

-ผู้ช่วยพ่อครัว (Commis Chef/ Cook Helper)

-พนักงานครัวฝึกหัด (Apprentice/ Trainee Chef)

-ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง (Banquet Manager)

-พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)

-ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Marketing and Sales Manager)

-พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)

 

2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น

-ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage Manager)

-ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)

-หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)

-พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)

-พนักงานแนะนำไวน์ (Sommellier หรือ Wine Waiter/ Wine Waitress)

-หัวหน้าแผนกครัว (Executive Chef)

-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว (Sous Chef)

-หัวหน้าครัว/หัวหน้าหน่วยในครัว (Chef de Partie Section Chef)

 

3. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น

-พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)

-พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)

-พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)

4. ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม

-ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

-ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า

-ธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจร้านเบเกอรี่

-ธุรกิจร้านดอกไม้

-ธุรกิจร้านซักรีด


จุดเด่นของสาขา


มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อม

ในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง

เปิดโลกทัศน์ให้ได้สัมผัสการเป็นผู้รับบริการจากโรงแรมระดับ 5 ดาว เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การผสมเครื่องดื่ม การจัดดอกไม้ การตกแต่งสถานที่ การชงกาแฟ การบริการในห้องพักการดำเนินงานภัตตาคาร การคิดรายการอาหาร และการบริหารจัดการห้องอาหาร


ฝึกสหกิจปฏิบัติงานจริง

ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย


เรียนรู้และฝึกการใช้โปรแกรม Opera

เพื่อการบริหารจัดการ ห้องพัก ณ Hotel Information System Lab  พร้อมทำโครงงานบริหารจัดการโรงแรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) 2 ปี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 


| หน้าหลัก > วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ > การจัดการโรงแรม

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม


รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

 

โดยการฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)

ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

Bachelor of Arts (Hotel Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.A. (Hotel Management)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มี 2 หลักสูตร

- หลักสูตร 4 ปี :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี 

- หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส.

 

โอกาสทางอาชีพ

1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น

-ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)

-พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

-พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)

-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

-หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)

-หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)

-หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)

-ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)

-ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)

-หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)

-พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)

-พนักงานแนะนำไวน์ (Sommellier หรือ Wine Waiter/ Wine Waitress)

-หัวหน้าแผนกครัว (Executive Chef)

-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว (Sous Chef)

-หัวหน้าครัว/หัวหน้าหน่วยในครัว (Chef de Partie/ Section Chef)

-ผู้ช่วยพ่อครัว (Commis Chef/ Cook Helper)

-พนักงานครัวฝึกหัด (Apprentice/ Trainee Chef)

-ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง (Banquet Manager)

-พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)

-ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Marketing and Sales Manager)

-พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)

 

2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น

-ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage Manager)

-ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)

-หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)

-พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)

-พนักงานแนะนำไวน์ (Sommellier หรือ Wine Waiter/ Wine Waitress)

-หัวหน้าแผนกครัว (Executive Chef)

-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว (Sous Chef)

-หัวหน้าครัว/หัวหน้าหน่วยในครัว (Chef de Partie Section Chef)

 

3. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น

-พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)

-พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)

-พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)

4. ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม

-ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

-ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า

-ธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจร้านเบเกอรี่

-ธุรกิจร้านดอกไม้

-ธุรกิจร้านซักรีด


จุดเด่นของสาขา


มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อม

ในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง

เปิดโลกทัศน์ให้ได้สัมผัสการเป็นผู้รับบริการจากโรงแรมระดับ 5 ดาว เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การผสมเครื่องดื่ม การจัดดอกไม้ การตกแต่งสถานที่ การชงกาแฟ การบริการในห้องพักการดำเนินงานภัตตาคาร การคิดรายการอาหาร และการบริหารจัดการห้องอาหาร


ฝึกสหกิจปฏิบัติงานจริง

ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย


เรียนรู้และฝึกการใช้โปรแกรม Opera

เพื่อการบริหารจัดการ ห้องพัก ณ Hotel Information System Lab  พร้อมทำโครงงานบริหารจัดการโรงแรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) 2 ปี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University