กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชานิติศาสตร์


“กฎหมายที่ว่ายากกลับง่าย เข้าใจได้แบบลึกซึ้ง เพราะเรียนรู้ของจริง จากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด”

รายละเอียดหลักสูตร

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

 

 • มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ กว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน
 • อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง
 • มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินงานโดยอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม
 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B.

โอกาสทางอาชีพ

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจรวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆอีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • ผู้พิพากษา                                                    
 • พนักงานอัยการ 
 • นิติกร หน่วยงานของรัฐ                              
 • เจ้าหน้าที่ศาล
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี                               
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 • พนักงานคุมประพฤติ                                
 • เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
 • ตำรวจ                                                          
 • เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 

 


จุดเด่นของสาขา


มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอน

นิติศาสตร์ มากว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน


อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ

อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์


มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

แก่ประชาชนดำเนินงานโดยอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพและเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิติศาสตร์  4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


| หน้าหลัก > คณะนิติศาสตร์ > นิติศาสตร์

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์


“กฎหมายที่ว่ายากกลับง่าย เข้าใจได้แบบลึกซึ้ง เพราะเรียนรู้ของจริง จากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด”

รายละเอียดหลักสูตร

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

 

 • มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ กว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน
 • อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง
 • มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินงานโดยอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม
 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B.

โอกาสทางอาชีพ

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจรวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆอีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • ผู้พิพากษา                                                    
 • พนักงานอัยการ 
 • นิติกร หน่วยงานของรัฐ                              
 • เจ้าหน้าที่ศาล
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี                               
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 • พนักงานคุมประพฤติ                                
 • เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
 • ตำรวจ                                                          
 • เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 

 


จุดเด่นของสาขา


มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอน

นิติศาสตร์ มากว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน


อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ

อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์


มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

แก่ประชาชนดำเนินงานโดยอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพและเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิติศาสตร์  4  ปี  (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)

 


ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University