กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก InternationalCommunication Arts

CREATIVITY MAKE THE DIFFERENCE

“สร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล”

คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพ

ในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล

 

ทำไมต้องเรียนที่ SPU

จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ
ศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด

ผลงานคณะ / Lifestyle
| หน้าหลัก > คณะนิเทศศาสตร์

Communication Arts

CREATIVITY MAKE THE DIFFERENCE

“สร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล”

คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพ

ในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล

 


สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


Why ? SPU

จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ

ศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


ผลงานรางวัลคณะ
นายศิรศักดิ์ สุวรรณกูฏ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 จาก โครงการประกวดภาพถ่าย NIKON & BOI Inspiration Photo Contest ภายใต้หัวข้อ “NIKON & BOI Going Green Inspiration”
นายสิทธิพล วรรณนิยม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาหัวข้อ “หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และเพลง”

Lifestyle
เรียนรู้การเป็นนักสร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ผู้ออกแบบและผลิตผลงานสร้างสรรค์ ที่เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพ”
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการเป็น นักประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate PR) สามารถประกอบอาชีพในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรการกุศล ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planner) ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล (Research an

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University