กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalทำไมต้องเรียนที่ SPU

ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นอกจากนี้แล้ว สภาวิศวกรให้การรับรองหลักสูตรและสถาบัน
มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean
จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด

ผลงานคณะ / Lifestyle

ประกวดหุ่นยนต์เพื่อสังคม ในการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต ครั้งที่ 3 หรือ RACMP 20140 (ในชื่อผลงาน"หุ่นยนต์ช่วยเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง) นายณัฐพงศ์ คงมาลัย, นายเศรษฐวิโชค นิลนวรัตน์ นายสมบูรณ์ กมลภูจิตรคุปต์ และนายอิทธิศักดิ์

นางสาวจิราวรรณ ทะเขียว ภาควิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ รุ่น: 8 อาชีพปัจจุบัน: Engineer บริษัท: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อีเมล์า: thankao.takeaw@facebook.com

พัทชรัตน์ เขตประเสริฐกุล-พี่ก๊อต
ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมยายนต์
เจ้าของบริษัท Uniflow Engineering(Thailand) CO,LTD

อนุสรา สิงหาเวช
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรมมศาสตร์

| หน้าหลัก > คณะวิศวกรรมศาสตร์


สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)**
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)**
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์


Why ? SPU

ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นอกจากนี้แล้ว สภาวิศวกรให้การรับรองหลักสูตรและสถาบัน

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean

จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


ผลงานรางวัลคณะ
ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบไปด้วย นายณัฐพงศ์ คงมาลัย, นายเศรษฐวิโชค นิลนวรัตน์ และดร.วนายุทธ์ แสนเงิน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย นำ ผลงานนวัตกรรมใหม่
ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดการวิจัยและพัฒนาประจำปี 2554

Lifestyle
น้องๆได้เรียนการออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์ ควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University