กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก InternationalSchool of Accountancy

ตัวเลข จะกลายเป็น เรื่องสนุก สำหรับคุณ!!! ที่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทำไมต้องเรียนที่ SPU

ได้งานทำ 100% และ กว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา
อาจารย์เป็นนักบัญชีมืออาชีพ และผู้บริหารจากบริษัทบัญชีในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ร่วมมือกับกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการเรียน เพื่อเสริมทักษะทางด้านบัญชี
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีศูนย์ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี ให้นักศึกษาได้ทำงานจริง โดยร่วมมือกับสมาคมสำนักงานบัญชีไทย และ Integrate Accountant Co.,Ltd. และมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

ผลงานคณะ / Lifestyle

นักศึกษาคณะบัญชี เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที หลักสูตร Internet and Computing Core Certification

กิตติศักดิ์ อัครศุภมงคล (กิต)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จบจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รู้สึกชอบกับบรรยากาศในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ และที่ ประทับใจที่สุดก็คือรุ่นพี่ทุกๆ คน ที่ดูแลเอาใจใส่เรา โดยที่ เขาเต็มใจทจะตอบคาำ ถามและแนะนาำ เราได้ทุกอย่าง

นิรันต์กาล ศิริสุขชัยถาวร (เบล)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จบจากโรงเรียนโยนออฟอาร์ค คุณพ่อเป็นศิษย์เก่าที่นี่ค่ะ ประกอบกับชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยที่มีมายาวนาน และเป็นที่ ยอมรับของบุคคลทวไป พอเข้ามาศึกษาทนี กี ็พบ กับบรรยากาศแห่งคว

สุดารัตน์ พื้นผา (ดา)
สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี จบจากโรงเรียนละลมวิทยา รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะ ได้รู้จักเพื่อน ใหม่หลากหลายสาขา ชอบอาจารย์ที่คอย เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนของเรา จากตอน แรกที่กังวลว่าเราจะปรับตัวได้ไหมเวลาเข้า มาในมหาวิ

| หน้าหลัก > คณะบัญชี

School of Accountancy

ตัวเลข จะกลายเป็น เรื่องสนุก สำหรับคุณ!!! ที่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาAcountancy (Inter) New!


Why ? SPU

ได้งานทำ 100% และ กว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา

อาจารย์เป็นนักบัญชีมืออาชีพ และผู้บริหารจากบริษัทบัญชีในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ร่วมมือกับกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการเรียน เพื่อเสริมทักษะทางด้านบัญชี

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีศูนย์ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี ให้นักศึกษาได้ทำงานจริง โดยร่วมมือกับสมาคมสำนักงานบัญชีไทย และ Integrate Accountant Co.,Ltd. และมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด


ผลงานรางวัลคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาราวัน เพชรเจริญ และอาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์ประจำคณะบัญชี แนะแนวหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
นักศึกษาคณะบัญชี เข้ารับรางวัลสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โครงการ Mos Olympic 2016 วันที่ 19-21 มีนาคม 2559 จัดโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

Lifestyle
อาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
น้องๆจะมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University