วารสารคณะบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2559