การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

.

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักในความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดด้วยเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

แผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2555

 

  • พิธีครอบครูช่าง และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2555

 

05

.

  • พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2555