การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

003-1
.

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักในความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดด้วยเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

.

แผนงานด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556

 

.

กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2556

 

  • พิธีครอบครูช่าง และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2556

 

05

.

  • พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2556