ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

ทุนผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ค่าเล่าเรียน 50% ของค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาปกติตามหลักสูตร)