1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 กรณีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
  2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละสาขาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการศึกษา หากสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาก่อน