เอกสาร

  1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาปริญญาบัตรจำนวน 1 ชุด
  6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ 2 ชุด
  7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ชุด
  8. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคต
  9. ผลการสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 550 หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
  10. ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนปริญญาเอก 500 บาท