1. สมัครเรียนออนไลน์

ผู้สมัครสามารถสมัคร Online ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนระดับปริญญาเอกคนละ 500 บาท โดยพิมพ์ใบ Pay-in และนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนดไว้

หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ

 

2. สมัครด้วยตนเอง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 4
61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. : 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 1151-3
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1159

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17

979/32-36 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. : 0 2298 0181-3

แฟกซ์ : 0 2298 0185

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

อาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6

79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. : 0 3874 3690 – 9 ต่อ 2603-4
แฟกซ์ : 0 3874 3702