หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของศรีปทุมเข้มข้นด้วยวิชาการ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และค้นคว้าเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างสร้างสรรค์