การคัดเลือกจะยึดตามปรัชญาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิ จุดประสงค์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ความสามารถ และความพร้อมที่จะศึกษาระดับปริญญาโท โดยการคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาองค์ประกอบข้างต้น