1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ไม่เป็นผู้วิกลจริตไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
  5. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้