1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ 1-ป) ฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบ Transcript หรือสำเนาเอกสารอื่นที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเนาใบระเบียน (หรือใบรับรอง) เกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) รวม 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  3. แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะ (PORTFOLIO) (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด


หมายเหตุ :
 เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ถ่ายสำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ