ปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ไม่เป็นผู้วิกลจริตไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
 5. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ 1-ป) ฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบ Transcript หรือสำเนาเอกสารอื่นที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเนาใบระเบียน (หรือใบรับรอง) เกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) รวม 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะ (PORTFOLIO) (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด


หมายเหตุ :
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ถ่ายสำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ 1-ป) ฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบ Transcript หรือสำเนาเอกสารอื่นที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเนาใบระเบียน (หรือใบรับรอง) เกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) รวม 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะ (PORTFOLIO) (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด


หมายเหตุ :
 เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ถ่ายสำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

การสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. สมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครดังนี้
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่) อาคาร 10 ชั้น 4
   ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
   โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4 มือถือ 08 4751 2900-13
   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่) อาคาร 1 ชั้น 1
   ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   โทร. 043 224 111 หรือ 08 4751 2904, 08 4751 2914-15
   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

  • ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 2. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต
  1. เข้าเมนูสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ ดังนี้
  2. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร
  3. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อย ครบถ้วน
  4. บันทึกข้อมูลการสมัคร
  5. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท
  6. นำใบชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารและจุดรับชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัย
  7. หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว (2-3 วันทำการ) มหาวิทยาลัยจะส่ง SMS แจ้งยืนยัน
  8. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครในระบบสมัคร Online (หัวข้อที่ 3) เพื่อนำมาเป็นหลักฐาน
  9. นำหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมารายงานตัวลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัคร

การคัดเลือกจะยึดตามปรัชญาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิ จุดประสงค์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ความสามารถ และความพร้อมที่จะศึกษาระดับปริญญาโท โดยการคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาองค์ประกอบข้างต้น

หลักฐานการสมัคร

เอกสาร

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาปริญญาบัตรจำนวน 1 ชุด
 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ 2 ชุด
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ชุด
 8. ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนปริญญาโท 300 บาท

ประมาณค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2553

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร (ภาคค่ำ)* ตลอดหลักสูตร 200,000 บาท ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท แบ่งชำระ 5 ภาคการศึกษา
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (ภาคค่ำ)* ตลอดหลักสูตร 200,000 บาท ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท แบ่งชำระ 5 ภาคการศึกษา
 3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ)* ตลอดหลักสูตร 210,000 บาท ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท แบ่งชำระ 6 ภาคการศึกษา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ภาคค่ำ)* ตลอดหลักสูตร 200,000 บาท ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท แบ่งชำระ 5 ภาคการศึกษา
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (วันพฤหัสบดี และวันเสาร์)* ตลอดหลักสูตร 180,000 บาท ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์)* ตลอดหลักสูตร 200,000 บาท ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้รวมเอกสารประกอบการเรียนและอาหารว่าง
 2. ค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้ไม่รวมค่าตำรา วิชาเสริมพื้นฐานปริญญาโทวิชาละ 3,000 บาท (ถ้ามี) ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา) ค่าทำบัตรนักศึกษา 300 บาท ค่าที่จอดรถ และค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 200 บาท

**ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้**

การสมัคร

1. สมัครเรียนออนไลน์

ผู้สมัครสามารถสมัคร Online ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน ระดับปริญญาโทคนละ 300 โดยพิมพ์ใบ Pay-in และนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนดไว้

หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ

 

2. สมัครด้วยตนเอง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 4

61 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. : 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 1151-3

แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1159

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17

979/32-36 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. : 0 2298 0181-3

แฟกซ์ : 0 2298 0185

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

อาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6

79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. : 0 3874 3690 – 9 ต่อ 2603-4

แฟกซ์ : 0 3874 3702

ปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 กรณีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละสาขาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการศึกษา หากสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาก่อน

หลักฐานการสมัคร

เอกสาร

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาปริญญาบัตรจำนวน 1 ชุด
 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ 2 ชุด
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ชุด
 8. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคต
 9. ผลการสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 550 หรือเทียบเท่า (ถ้ามี)
 10. ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนปริญญาเอก 500 บาท

ประมาณค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2553

 1. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
  * ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท แบ่งชำระ 8 ภาคการศึกษา
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
  * ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท แบ่งชำระ 8 ภาคการศึกษา

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้รวมเอกสารประกอบการเรียนและอาหารว่าง
 2. ค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้ไม่รวมค่าตำรา วิชาเสริมพื้นฐานปริญญาเอกวิชาละ 7,000 บาท (ถ้ามี) ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา) ค่าทำบัตรนักศึกษา 300 บาท ค่าที่จอดรถ และค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 200 บาท

**ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้**

การสมัคร

1. สมัครเรียนออนไลน์

ผู้สมัครสามารถสมัคร Online ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนระดับปริญญาเอกคนละ 500 บาท โดยพิมพ์ใบ Pay-in และนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนดไว้

หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ

 

2. สมัครด้วยตนเอง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 4
61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. : 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 1151-3
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1159

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17

979/32-36 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. : 0 2298 0181-3

แฟกซ์ : 0 2298 0185

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

อาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6

79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. : 0 3874 3690 – 9 ต่อ 2603-4
แฟกซ์ : 0 3874 3702