คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดเวลา จะต้องสมัครใหม่หรือไม่
ต้องติดต่อมหาวิทยาลัยเป็นการเร่งด่วยเพื่อรักษาสิทธิ์ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ไม่มาสอบตามกำหนด
ในการชำระค่าดเทอม สามารถแบ่งจ่ายได้หรือไม่
ได้ค่ะ สามารถแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันค่าเทอมได้ที่สำนักงานการเงิน
นักเรียนที่สมัครเรียนแล้ว ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องการจะเปลี่ยนวันสอบได้หรือไม่
ได้ค่ะ แต่ต้องโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครให้ทราบก่อนล่วงหน้า
นักเรียนที่ยังไม่ได้ไปรับรองการศึกษา สามารถมาสมัครได้หรือไม่
มาสมัครได้ค่ะ ส่วนใบรับรองการศึกษา หรือใบ รบ.นั้นให้มายื่นได้ในภายหลัง

สงสัยเรื่องการเทียบโอน

การเทียบโอนนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เอกสารใดบ้าง
เข้ามาติดต่อที่สำนักงานรับสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วย
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. คำอธิบายรายวิชา
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
การเทียบโอนสามารถเทียบโอนได้ทุกวิชาหรือไม่ และมีข้อกำหนดอย่างไร
ไม่สามารถเทียบโอนได้ทุกวิชาค่ะ เนื่องจากรายวิชาของแต่ละสถาบันไม่เหมือนกัน จึงต้องนำรายวิชามาพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนคณะนั้นๆ
นักศึกษาเทียบโอนต้องทำอย่างไร ต้องเสียค่าเทียบโอนหรือไม่
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา โดยเสียค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 50 บาท

สงสัยเรื่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ไหน
ติดต่อสำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602 โทร 02-5612222 ต่อ 2130, 2133-4
นักเรียนที่สมัครเรียนภาคเสาร์-อาทิตยื สามารถยื่นคำขอกู้ กยศ.ได้หรือไม่
สามารถขอยื่นคำขอกู้ได้ค่ะ ในกรณีไม่ได้ทำประจำ และรายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
นักเรียนต้องการกู้ กรอ.เนื่อจากผู้ปกครองมีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปีต้องทำอย่างไร
ในปีการศึกษา 2555 นี้ รัฐบาลมีนโยบายให้มีการกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบ กรอ. เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนในการผลิตกำลังคน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
สำหรับผู้สมัครในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาขาดแคลนสามารถยื่นกู้กองทุน กยศ.ได้ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมทุนทุกคนหรือไม่
การอนุมัติการกู้นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะ