พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558