ผศ.ดร.สมเกียรติ SPU แสดงวิสัยทัศน์ ช่อง 7 สี “..พลุแฟร์ สร้างสีสันหรือทำลาย !!..”