แนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.