รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป ได้ร่วมรับเสด็จและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก