SPU : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง..! ยกแก๊งค์ คว้ารางวัล เกียรติบัตรดีเยี่ยม,ระดับดีมาก และระดับดี การแข่งขัน “ออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO” ในงาน Soffware Expo 2016

UploadImage
 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคน ในโอกาสคว้ารางวัลเกียรติบัตรดีเยี่ยม,ระดับดีมาก และระดับดี จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO”  ซึ่ง GEO เกม อยู่ที่ Towson University, Maryland, U.S.A.  โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา จำนวน 60 คน จาก 10 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) สามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน 4 รางวัล ซึ่งมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. นาย กิตติคุณ เครือพันธุ์ ได้รับ รางวัล   First Place University Graduate : รางวัลคะแนนสูงสุดระดับมหาวิทยาลัย  Certificate of Performance with Highest Homer : เกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
2. นาย พินิจ ภัทรเวสรังสี ได้รับ Certificate of Performance with High Homer : เกียรติบัตรระดับดีมาก พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
3. นาย ฉัตรชัย ดำรงบุญตระกูล ได้รับ Certificate of Performance with Homer : เกียรติบัตรระดับดี พร้อมรับเงินรางวัล  จำนวน 1,000 บาท

4. นาย เชิดพงษ์ ผึ้งเถื่อน ได้รับ Certificate of Performance with Homer : เกียรติบัตรระดับดี พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

โดยมีอาจารย์พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมนำทีมนักศึกษาเข้ารับรางวัล  ณ  งาน Soffware Expo 2016 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ซึ่ง  GEO เป็นเกมออนไลน์ที่จำลองกลไกการทำธุรกิจในตลาดโลก โลกของ GEO ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ 10 ประเทศ ประเทศเหล่านี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต่างกัน แต่ละประเทศมีนโยบายการค้า และนโยบายการเงินการคลังไม่เหมือนกัน ประชากรของประเทศเหล่านี้ คือ ผู้เล่นทุกคนจะกระจายอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้ ผู้เล่นจะเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ สินค้าและบริการที่ทำการผลิตและซื้อขายในเกมนี้มี 5 ประเภท สิ่งที่ผู้เล่นจะทำได้ในเกมนี้ มีอาทิ เช่น การจัดตั้งบริษัท เปิดโรงงานหรือเปิดธนาคาร การว่าจ้างพนักงาน การซื้อขายหุ้นของบริษัท การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เป็นต้น  เกม GEO สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เลือกเรียนวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยการทัพบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เล็งเห็นคุณประโยชน์ของเกมนี้ จึงร่วมจัดโครงการแข่งขันเกม GEO ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีโอกาสที่จะฝึกฝนความคิด การวางนโยบายและการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านทางเกมสถานการณ์จำลองแม้ว่าเกมนี้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ทางผู้จัดได้ทำคู่มือฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อให้ผู้แข่งใช้ประกอบการเล่น ในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีตั้งแต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จากหลายจังหวัดในประเทศไทย และหนึ่งในห้าของผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดได้รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ และการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้การทำธุรกิจในตลาดโลก โดยผ่านเกมสถานการณ์จำลอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ วางนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจ และสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจสั่งการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่น ๆ
3. เพื่อฝึกให้ผู้เล่นรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานซึ่งกัน หรือการควบรวมกิจการของบริษัท
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการแข่งขันโครงการออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO” จัดโดย สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย และสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59