ปัญหาและผลกระทบจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1