ขอให้พ่อพักผ่อนให้สบาย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพ้อเหนื่อยเพื่อประชาชนทาทากเเล้วถึงคราที่พ่อต้องพักผ่อน อิจฉาท้องฟ้าที่ได้เทวดาคืน หนูจะเดิมตามรอยเท้า จะเป็นเด็กดี ประหยัด ซื่อสัตย์ รักพ่อ


  24 #56

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 สำนักพระราชวังได้ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เวลา สิบห้านาฬิกา ห้าสิบสองนาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ประชาชนต่างรับทราบด้วยความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้ แม้นเวลาจะผ่านไปแล้ว น้ำตาของประชาชนคนไทยยังไม่เหือดหาย ความเศร้าหมองยังมีอยู่ท่ามกลางประชาชนทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัยของพระองค์ท่าน ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง ทรงอุทิศกำลัง พระวรกาย และกำลังสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค เพื่อได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎร และพระราชทานโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชปณิธานให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ดำรงชีวิตด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนในปีพุทธศักราช 2540 โดยความพอเพียง มีคุณลักษณะ 3 อย่าง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จักได้ยึดตามแนวพระราชปรัชญา ที่ทรงพระราชทานนี้ ไว้ในการดำเนินชีวิต และจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยการยึดมั่นในคุณความดีอย่างมั่นคงตลอดไป ดังที่พระองค์ท่านได้ทรงเป็นแบบอย่าง


  21 #55

King of Kings, ไม่ได้เกินจริงเลยแม้นแต่น้อยที่จะขานพระนามในหลวงของเรา พระมหากรุณาต่อปวงประชาล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ น้อมเกล้าถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ และครอบครัว


  16 #54

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ อยู่ถนอม และครอบครัว


  13 #53

In commemoration of H.M.'s Royal Grace & Deepest Remembrance of our beloved Father of the Nation and Soul of Thai people ..His Majesty King Bhumibol Aulyadej. Chinda TejavanijaChang


  10 #52

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายพิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ และ ครอบครัว


  9 #51

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเมษ ชุมจีน


  9 #50

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  8 #49

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ประภัสสร กรินทร์ และครอบครัว ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  8 #48

นางสาวนวธิดา ลีฬหะวัฒนะ และครอบครัว


  7 #47

ข้าขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  6 #46

ข้าพเจ้า นางสาว ทิพย์ประภา สัวรัมย์ และครอบครัว ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพเจ้าจะเดินรอยตามเสด็จ จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จะตั้งใจเรียนจะเป็นคนดีของสังคม จะตั้งใจทำงานของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  5 #45

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


  4 #44

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สววรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายนัฐพงษ์ สิทธิภาคคุณ "ลูกจะเป็นคนดี"


  3 #43

ด้วยเกล้าเ้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสาว อภิญญา เชื้อกลิ่น จะทำหน้าที่ของตนให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินให้มากที่สุด


  3 #42

พ่อหลวงทรงงานหนักมาตลอด 70 กว่าปี ตอนนี้พ่อไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้ว ... ลูกจะเป็นคนดีของสังคม จะเดินตามรอยเท้าของพ่อตลอดไป... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า นางสาว วิสุตาภัทร อุบลรัศมี นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่3


  3 #41

ข้าพเจ้า นางสาว เมวริน ชื่นชม ขอร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


  3 #40

ข้าพระเจ้า นาย ณัฐกานต์ เหลืองพิพัฒน์ชัย


  3 #39

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพนะพุทธเจ้า. ด.ช.นิติพงศ์ ปิตตานัง


  3 #38

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  2 #37

นางสาว หฤทัย รักษาศิริ


  2 #36

ขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย มีความสุขสำราญ ขอให้พระองค์ท่านคุ้มครองพวกเราชาวไทยด้วยค่ะ ทรงพระเจริญ


  2 #35

ขอเป็นข้าลองพระบาททุกชาติไป


  2 #34

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวประภัสสร สาระนาค และครอบครัวสาระนาค จะนำคำสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ธ สถิตในดวงใจ


  2 #33

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้านางสาววิภาวรรณ มั่นใจ และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป และจะจำจดคำสั่งสอนของพ่อไว้ตลอดกาล


  2 #32

ภูมิใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีและเก่ง ไม่ละทิ้งประชาชน ทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอด70ปี #ข้าคนไทยเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  2 #31

หนูดีใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่9 ดีใจที่ได้เจอพระมหากษัตริย์ที่คอยสั่งสอนคอยช่วยเหลือ คอยทำทุกอย่างเป็นตนแบบที่ดีตลอดมา รักพ่อหลวงน่ะค่ะ


  2 #30

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพทุธเจ้า นางสาวอรชลัช โหมดศิริ และครอบครัว


  2 #29

นายอรรถพล แซ่เล้า และครอบครัว


  2 #28

ข้าพระพุทธเจ้าขอแสดงความไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขอเป็นทาสรองบาททุกชาติไป


  2 #27

ขอเป็นข้าฯรองบาททุกชาติไป ผมและครอบครัว แสงงาม รักพระองค์ยิ่งชีพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดไม่ได้


  2 #26

น้อมเกล้าถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า เอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล


  2 #25

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต) และครอบครัว


  2 #24

กราบแทบฝ่าพระบาท ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย


  1 #23

ลูกคนนี้จะปฎิบัติแต่สิ่งที่พ่อคอยสั่งสอน รักพ่อ ขอให้พ่ออยู่บนสรวงสวรรคาลัย ไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อ พวกเราคนไทยจะรักและสามัคคีกัน


  1 #22

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านางสาวเอื้อการย์ โชติมณี ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  1 #21

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวรัตนติยาพร สายธนู และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป.


  1 #20

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางธนารักษ์ วัลลศิริและครอบครัว ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


  1 #19

กระผมนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอเป็นข้ารองพระบาททกชาติไป


  1 #18

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว และครอบครัว


  1 #17

ข้าพเจ้านางสิรินธร สินจินดาวงศ์ และครอบครัว ขอร่วมลงนามถวายความอาลัย และขอสัญญาว่าจะเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างคนดีของสังคมต่อไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  1 #16

ขอน้อมถวายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย.. ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ลูกสัญญาว่าจะเป็นคนดี ทำดี ดั่งคำสั่งสอนของพ่อ จะรักประเทศชาติเหมือนที่พ่อรัก จะรักคนไทยด้วยกัน มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์บนผืนแผ่นดินเดียวกัน และจะสานต่อสิ่งที่พ่อทำ... รักพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ สุดหัวใจ พ่อจะอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป.....


  1 #15

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริดาวัลย์กุลภัทราพงศ์ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป.


  1 #14

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัชปภา ทองเกื้อ ขอถวายสัตย์ปฎิญาน ขอจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอเดินตามรอยเท้าพ่อใช้ชีวิตพอเพียง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  1 #13

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชาติ ทวีทรัพย์ และครอบครัว ”


  1 #12

ข้าพพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความดีที่พ่อได้ทำไว้ลูกซาบซึ้งใจยิ่งหนัก ถ้าชาติหน้าได้เกิดมาเป็นคนไทย ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวงทุกๆชาติไป ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  1 #11

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายไวทยา ชะฎามล


  1 #10

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้วทรงพระเจริญ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ทรงพระเจริญ


  1 #9

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวนาถ สมศักดิ์


  1 #8

กราบแทบฝ่าพระบาท ขอน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัย ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า นายธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ และครอบครัว


  1 #7

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรณาอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ #ขอเป็ข้ารองพระบาททุกชาติไป


  1 #6

ขอให้พ่อหลวง หลับให้สบาย ลูกจะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ


  1 #5

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า


  1 #4

ขอพระองค์สู่สวรรคาลัย อยูในใจของคนไทยทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม. ครอบครัวพันธุนนท์


  1 #3

พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจประชาตราบชั่วนิรันดร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาววงเดือน นึกอุ่นจิตร์ นักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ลูกขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของสังคม


  1 #2

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ขนิษฐา วราราช และครอบครัว


  1 #1