ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 สำนักพระราชวังได้ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เวลา สิบห้านาฬิกา ห้าสิบสองนาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ประชาชนต่างรับทราบด้วยความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้ แม้นเวลาจะผ่านไปแล้ว น้ำตาของประชาชนคนไทยยังไม่เหือดหาย ความเศร้าหมองยังมีอยู่ท่ามกลางประชาชนทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัยของพระองค์ท่าน ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง ทรงอุทิศกำลัง พระวรกาย และกำลังสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค เพื่อได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎร และพระราชทานโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชปณิธานให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ดำรงชีวิตด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนในปีพุทธศักราช 2540 โดยความพอเพียง มีคุณลักษณะ 3 อย่าง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จักได้ยึดตามแนวพระราชปรัชญา ที่ทรงพระราชทานนี้ ไว้ในการดำเนินชีวิต และจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยการยึดมั่นในคุณความดีอย่างมั่นคงตลอดไป ดังที่พระองค์ท่านได้ทรงเป็นแบบอย่าง


  21 #270

King of Kings, ไม่ได้เกินจริงเลยแม้นแต่น้อยที่จะขานพระนามในหลวงของเรา พระมหากรุณาต่อปวงประชาล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ น้อมเกล้าถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ และครอบครัว


  16 #269

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ อยู่ถนอม และครอบครัว


  13 #268

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


  #267

ขอพระองค์เสด็จสู่สววรคาลัย


  #266

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายพีรพงษ์ คณะเกษม และครอบครัว


  #265

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา


  #264

ข้าพระพุทธเจ้า ถนอมอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อนุสรา ประทุมกุลและครอบครัว ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  #263

ด้วยรักและอาลัยอันหาที่สุดไม่ได้


  #262

นายพรพิพัฒน์ นิลปัทม์


  #261

ครั้งหนึ่ง เมื่อสมัยเด็กอายุประมาณ 2-3 ขวบ ซึ่งเรามั่นใจว่าไม่ใช่ความฝันที่เด็กอายุประมาณนี้จะจำอะไรได้ขนาดนั้น แต่เราก็ได้ถามแม่นะว่าเราเคยได้รับเสด็จในหลวงไหม แม่เราบอกไม่เคยนะ ลูกอาจฝันไป หากเป็นความฝันมันคงเป็นฝันที่ดีที่สุดและงดงามที่สุดจนมาถึงปัจจุบัน เราเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากลองดูประวัติการเยี่ยมประชาชนในแต่ละจังหวัด ย้อนไปซัก 20 - 24 ปี หากพระเจ้าอยู่หัว เคยมาเยี่ยมประชาชนที่อยุธยา เราคิดว่ามันคือเรื่องจริงๆแน่ๆ เพราะเรารู้สึกถึงบรรยากาศในวันนั้นได้จนมาถึงทุกวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายธนเนศ วงศ์สิริ จะขอเดินตามรอยพระบาท อาจไม่ถึงที่สุดแต่ความเพียรพยายามที่ตนมีก็จะทำให้ทุกสิ่งอย่างประสบผลสำเร็จได้ พ่อหลวงจะอยู่ในใจลูกชาวไทยชั่วนิจนิรันดร์


  #260

เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนธรณ์


  #259

อาลัย


  #258

ข้าพระพุทธเจ้านางสาววรรณวิภา คงสุข และครอบครัว


  #257

เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ และ ด.ช.ธรรมธร ศิริตันตยาภรณ์


  #256

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราตรี ขันนอก นักศึกษาทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมป์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฎิญานตนว่า ข้าพเจ้าจะเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัยและเมื่อจบการศึกษาจะประกอบอาชีพสุจริต นักเรียนทุนในรัชกาลที่๙


  #255

ขอกราบแทบฝ่าพระบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทิน พฤกษ์ทวีศักดิ์


  #254

กราบแทบฝ่าพระบาท น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า นายพลพจน์ เชาว์วิวัฒน์


  #253

กราบแทบฝ่าพระบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายทินกร พฤกษ์ทวีศักดิ์


  #252

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางอนงค์พร พฤกษ์ทวีศักดิ์


  #251

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์ และครอบครัว


  #250

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายปรีชา กอเจริญ และครอบครัว


  #249

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยา คงอนุมัติ และครอบครัว


  #248

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐกานต์ เหลืองพิพัฒน์ชัย และครอบครัว


  #247

ข้าพระเจ้า นาย ณัฐกานต์ เหลืองพิพัฒน์ชัย


  3 #246

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภชาดา อุไรวงษ์ และครอบครัว


  #245

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ขนิษฐา วราราช และครอบครัว


  1 #244

ข้าพเจ้า นางสาว ดิษยาพร ทรงแสง ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #243

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสาวิตรี วิภาวัฒนะ และครอบครัว


  #242

ขอเป็นข้า รองพระบาท ทุกชาติไป


  #241

สู่สวรรคาลัย นางสาว นัททอง คลายโศก


  #240

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตนา สารมโน


  #239

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธวัช ดินม่วง และครอบครัว ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


  #238

ผมทราบซึ้ง และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ. ปกติโทรทัศน์เปิดเพลงสรรเสริญท่านก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าได้ร้องเพลงตาม น้ำตาผมจะไหลครับ.


  #237

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธวัช ดินม่วง และครอบครัว ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


  #236

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ประภัสสร กรินทร์ และครอบครัว ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  8 #235

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #234

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญจนพร เทพสง ศิษย์เก่ามหาวิทลัยศรีปทุม และครอบครัว


  #233

นายวรพล กันทะษา


  #232

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปเกิดชาติหน้าขอให้ได้อยู่ในใต้ร่มเงาของพระองค์


  #231

ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว ขอน้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายความอาลัยแด่ พ่อหลวง ร.9


  #230

ขอให้พ่อหลวงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ลูกจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพ่อหลวง ลูกขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #229

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอชิรชญา สงสังข์ และครอบครัว


  #228

ธ สถิตในดวงใจ...ไทยนิรันดร์ สู่สวรรคาลัยแล้วพระแก้วฟ้า พระราชาหลักชัยไทยทั้งผอง รัตนโกสินทร์แผ่นดินทอง สุดเศร้าหมองตรอมตรมระทมใจ สิ้นแล้วหนอกาลเวลา ธ ครองราชย์ เจ็ดสิบ ฉนำมาศ กาลสมัย ทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรทอง ผองชาวไทย ใต้เศวตฉัตร ร้อยใจ ไทยทั้งปวง ทรงเหนื่อยล้าบากบั่นมามากโข ไกลหมื่นโล ขุนเขา พ่อเฝ้าห่วง เพื่อความสุข ของลูกลูก ไทยทั้งปวง พ่อไม่ห่วง พลามัย ลำบากกาย ขอเป็นข้ารองบาทไปทุกชาติ ขอเป็นธุลีใต้พระบาทไม่ห่างหาย แม้ม้วยชีพ สิ้นลม กายมลาย เกิดชาติไหน อย่าคลายคลาด ชาติภักดี ข้าพระพุทธเจ้า นายพีรณัฐ พรัดจุล และครับครัว


  #227

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.สุพรรณี สมานญาติ


  #226

ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป ข้าพระพุทธเจ้า ดร ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์


  #225

ด้วยความเคารพ และอาลัยยิ่ง


  #224

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพนะพุทธเจ้า. ด.ช.นิติพงศ์ ปิตตานัง


  3 #223

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิชิต เครือสุข และครอบครัว จะขอน้อมนำเอาปรัชญาของพระองค์เพื่อการดำรงชีวิตโดยเห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง และเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  #222

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


  #221

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า ชาลิสา ทองอ่อน


  #220

น้อมเกล้าถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า เอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล


  2 #219

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านางสาวรัชฎาพร มาพร และครอบครัว


  #218

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลภัสรดา ฉากกลาง และครอบครัว


  #217

ข้าพเจ้านางสาวมนัสชนก อยู่แจ้ง ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ พระองค์ไม่ได้ไปไหนแต่จะทรงสถิตอยู่ในใจของข้าพเจ้าตลอดไป ขอเกิดเป็นข้าละอองธุลีพระบาททุกชาติไป


  #216

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ขอรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อินทิรา ไขรัมย์ และครอบครัว


  #215

ข้าพระพุทธเจ้า นาย พงศธร ใจแม่น และครอบครัว ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


  #214

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิการ์ ศะศินิลและครอบครัว


  #213

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายปริญญา - นางจิรัสย์ - ด.ช.ปูณญพัฒน์ - ด.ช.ปัณณาภัสร์ พรมหนองแสน


  #212

เราทุกคนนั้น โชคดีที่ได้แค่ไหนแล้ว ที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพระมหากษัตริย์ที่ดีงาม ที่ไม่มีใครเทียบมาแทนพระองค์ได้ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ด้วยรักและภักดี #ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง #LoveLiveTheKing


  #211

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญพัชร บุญสอน และครอบครัว


  #210

ขอให้ในหลวงไปสู่สุขคติ


  #209

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุชาดา ใจเอื้อย และ ครอบครัวใจเอื้อย


  #208

พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจประชาตราบชั่วนิรันดร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาววงเดือน นึกอุ่นจิตร์ นักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ลูกขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของสังคม


  1 #207

ขอเป็นข้าฯรองบาททุกชาติไป ผมและครอบครัว แสงงาม รักพระองค์ยิ่งชีพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดไม่ได้


  2 #206

ขอพระองค์สู่สวรรคาลัย อยูในใจของคนไทยทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม. ครอบครัวพันธุนนท์


  1 #205

ขอน้อมส่งสู่สวรรคาลัย


  #204

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ข้าพระเจ้า นายคูณ แพทย์สูงเนิน พร้อมครอบครัว ขอแสดงความจงรักพักดีแด่พระองค์ ร.9


  #203

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า


  1 #202

My condolences to all the Thai people for their loss.-----Mai Zongbai and all Xi 'An University, P.R. China.


  #201

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเมทิกา เรืองชัยกิจ และครอบครัว


  #200

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านางกษมา เฮืองศรี


  #199

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิชญาพร วงศ์พิมพ์ นางสาวณัฐริกา อนุเวช นางสาวแพรพรรณ ศรีโสภา นายชนาธิป ญานุรักษ์ นายปธาน ศิริพิรุณ นายวรพล วัชรัตน์ศิริยุทธ์ และครอบครัว


  #198

ลูกรักพ่อเเละคิดถึงพ่อมาก สิ่งเดี่ยวที่ลูกจะทําได้ต่อจากนี้เพื่อตอบแทนความรักที่พ่อมีให้กับปวงชนทั้งหลายคือลูกจะทําความดีเป็นบุคลากรที่ดีแก่ประเทศชาติลูกจะเดินตามรอยพ่อเเละจะประพฤติตนอยู่ในศิลธรรมอันดี รักพ่อขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สุดารัตน์ แดงเล็ก


  #197

ขอให้พระองค์ ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพพุทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ข้าพเจ้า นางสุมาลี แซ่ก๊วย


  #196

ศุภาวีร์ พานทอง


  #195

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #194

น.ส.ศุภิสรา แจ่มจำรัส และครอบครัว ขอถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ขอเป็นข้ารับใช้ ร.9 ทุกชาติไป


  #193

น.ส.กมลรัตน์ รักนาค


  #192

ขอให้พระองค์ ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพพุทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ข้าพเจ้า นายพีรพล สุขสุพืช


  #191

ขอให้พระองค์ เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป นางสาว ณัฐณิชา อาดัมอาลี


  #190

ปวงข้าพระพุทธเจ้าของน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สู่สรรคาลัย ปวงข้าของเป็นข้าลองพระบาททุกชาติไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


  #189

ข้าพุทธเจ้า นายRambo lin ของน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #188

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวุฒิชัย ศรีศิลปอุดม และครอบครัว


  #187

ปวงข้าพระพุทธเจ้าของน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สู่สรรคาลัย ปวงข้าของเป็นข้าลองพระบาททุกชาติไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


  #186

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชนิดาภา รุ่งเรือง และครอบครัว


  #185

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย


  #184

God bless you, the national thriving and prosperous national prosperity. Along the way. ---Qian Li Liu ---Zi Yu Wan


  #183

You are the greatest king,I miss you.---Han Yu


  #182

We miss you. We love you.---Jimeng Yue


  #181

The best king,thank you. ---Shengchao Zhang


  #180

it's an honer to be your people's , we will miss you very much! ---Dongxia Yang


  #179

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์นารา เอกนันทรุ่งโรจน์


  #178

กราบบังคมทูลสู่สวรรคาลัย


  #177

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย


  #176

นางสาว ศิริวรรณ เกตุกระจ่าง


  #175

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววารุณี วงษ์ทอง และครอบครัว วงษ์ทอง


  #174

ถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า อ.ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ พร้อมครอบครัว "แก่นชูวงศ์"


  #173

ครอบครัวโภควนิช และครอบครัวศิริมาณนท์ ขอน้อมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  #172

ขอให้พ่อพักผ่อนให้สบาย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพ้อเหนื่อยเพื่อประชาชนทาทากเเล้วถึงคราที่พ่อต้องพักผ่อน อิจฉาท้องฟ้าที่ได้เทวดาคืน หนูจะเดิมตามรอยเท้า จะเป็นเด็กดี ประหยัด ซื่อสัตย์ รักพ่อ


  24 #171

ขอให้พ่อหลวง หลับให้สบาย ลูกจะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ


  1 #170

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรณาอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ #ขอเป็ข้ารองพระบาททุกชาติไป


  1 #169

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวแสงทอง แก้ววิเศษ นางสาวสสิมล ดาใจคำ และครอบครัว


  #168

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านาย สุเมธ มีโภคกิจ"


  #167

love king


  #166

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.กิตติมา เจริญหิรัญ และครอบครัว


  #165

ธ ทรงสถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภรวิรินทร์ อุดมเจริญสมบัติ และครอบครัว


  #164

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยุพิน และครอบครัว


  #163

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายนิมิต บุญภิรมย์ และ ครอบครัว


  #162

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเมษ ชุมจีน


  9 #161

กราบแทบฝ่าพระบาท ขอน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัย ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า นายธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ และครอบครัว


  1 #160

ข้าพระพุทธเจ้าขอแสดงความไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขอเป็นทาสรองบาททุกชาติไป


  2 #159

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย


  #158

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วันดี จันทศร


  #157

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย


  #156

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวนาถ สมศักดิ์


  1 #155

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชราภรณ์ ทนสูงเนิน และครอบครัว


  #154

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางเบญจวรรณ บุญจง และครอบครัว


  #153

ธ ทรงสถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพนิดา อังวราวงศ์ #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  #152

ลูกโชคดีที่เคยมีพ่อชื่อภูมิพล


  #151

Mobile ขอแสดงความอาลัย ณ โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสวรรคคต


  #150

ข้าพระพุทธเจ้าขอร่วมลงนามถวายความอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย นายมหัสธนะ หมื่นเศษ


  #149

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยวรรณ เบญจสุวรรณอำไพ และครอบครัว


  #148

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจารุวรรณ นาคเกษม


  #147

นายอรรถพล แซ่เล้า และครอบครัว


  2 #146

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สิริณัฐ แก้วสุข


  #145

ฉันเกิดในรัชกาลที่9


  #144

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้วทรงพระเจริญ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ทรงพระเจริญ


  1 #143

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ขอร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุพัตรา สุวรรณเมนะ นางสาวสุญดา บู่ทอง นายสิทธิ นาย นายสมนึก สุวรรณเมนะ และครอบครัว


  #142

ข้าพเจ้า นางสาว เมวริน ชื่นชม ขอร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


  3 #141

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวแพรว บุญทอง และครอบครัว


  #140

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช และครอบครัว ”


  #139

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายไวทยา ชะฎามล


  1 #138

ข้าพพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความดีที่พ่อได้ทำไว้ลูกซาบซึ้งใจยิ่งหนัก ถ้าชาติหน้าได้เกิดมาเป็นคนไทย ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวงทุกๆชาติไป ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  1 #137

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายอรรถพล เป็งเรือน และ ครอบครัว


  #136

ข้าพเจ้า นายภูสิทธิ์ แก้วพวง และครอบครัว ขอร่วมถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพเจ้าสัญญาจะเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดไป น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


  #135

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล


  #134

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพทธเจ้า นางรัฐชญา วงศ์ษารัฐและครอบครัว


  #133

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชาติ ทวีทรัพย์ และครอบครัว ”


  1 #132

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐพงศ์ นุชษา และ ครอบครัว บริหารวนเขตต์


  #131

สู่สรรคาลัย


  #130

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาง ปัญจพาณ์ เทพประสิทธิ์ โอศิริ และครอบครัว.


  #129

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางเมธาพร โหมดวัฒนะ และครอบครัว


  #128

น้อมถวายส่งเสด็จสู่สรรคาลัย นางสาว เตชิณี ทองพุ่ม


  #127

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพทุธเจ้า นางสาวอรชลัช โหมดศิริ และครอบครัว


  2 #126

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพทุธเจ้า ดร.ปุุญญภณ เทพประสิทธิ์ และครอบครัวเทพประสิทธิ์ สกุลวงศ์สิริโชค และ โอศิริ


  #125

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก   ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #124

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายนพวิทย์ ซ้อมงาม ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #123

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งพระองค์จะสถิตย์อยู่ในดวงใจตลอดเวลา ด้วยเกล้าด่้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  #122

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรจรินทร์ กลิ่นหนูและครอบครัว ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #121

พระผู้เสด็จสูสวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายาราวุธ ตรีวรรณกุล นักศึกษาปรัชญาดุญฎีบัณฑิต สาขาวิขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และครอบครัว


  #120

ข้าพเจ้า นางสาว ทิพย์ประภา สัวรัมย์ และครอบครัว ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพเจ้าจะเดินรอยตามเสด็จ จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จะตั้งใจเรียนจะเป็นคนดีของสังคม จะตั้งใจทำงานของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  5 #119

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธีราภรณ์ บุญทวี และครอบครัว


  #118

ข้าพเจ้าจะจดจำพระนามของท่าน บุญบารมี ความดีของท่านตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้านางสาวกันทิมา ลาเหลา นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 3 คณะบัญชี


  #117

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัชปภา ทองเกื้อ ขอถวายสัตย์ปฎิญาน ขอจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอเดินตามรอยเท้าพ่อใช้ชีวิตพอเพียง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  1 #116

ข้าพพระเจ้าน.ส.ธมณ เพ็งเลิศ และครอบครัวไกรวงศ์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคำสัตย์ว่าจะจงรักภักดี แม้ตัวตายจะไม่ยอมให้ใครมาดูแคลนประเทศเราเป็นอันขาด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


  #115

ข้าพเจ้านางสาวชลาดา กลิ่นนวล และครอบครัว ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพเจ้าและครอบครัว จะเดินตามรอยเท้าพ่อ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  #114

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริดาวัลย์กุลภัทราพงศ์ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป.


  1 #113

ข้าพเจ้านางสาวณัฐกชกร เมฆมาก และครอบครัวขอร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


  #112

ขอน้อมถวายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย.. ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ลูกสัญญาว่าจะเป็นคนดี ทำดี ดั่งคำสั่งสอนของพ่อ จะรักประเทศชาติเหมือนที่พ่อรัก จะรักคนไทยด้วยกัน มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์บนผืนแผ่นดินเดียวกัน และจะสานต่อสิ่งที่พ่อทำ... รักพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ สุดหัวใจ พ่อจะอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป.....


  1 #111

ข้าพเจ้านางสิรินธร สินจินดาวงศ์ และครอบครัว ขอร่วมลงนามถวายความอาลัย และขอสัญญาว่าจะเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างคนดีของสังคมต่อไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  1 #110

นางสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก และครอบครัว


  #109

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


  4 #108

ข้าพเจ้านายฐิติวัฒน์ ถนอมศิลป์ นางสาวปพิชญา เหลืองลออ ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างในการสร้างความดีสืบไป


  #107

ขอส่งพระองค์สู่สวรรค์ด้วยคำสัญญาว่าจะทำดีเพื่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวสังคมและเพื่อนมนุษย์ค่ะ


  #106

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ดิฉันนางสาวนาตาชา บุญมีมา ขอร่วมไว้อาลัย..ส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ดิฉันจะปฎิบัติแต่คุณงานความดีเป็นคนดีแก่สังคมไทย ตามแบบอย่างของพ่อหลวงค่ะ ❤


  #105

ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรลงมา เห็นคนไทยทุกคนสามัคคีกัน ร่วมทำดีเพื่อพ่อ ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย และขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาตลอด หนูรักในหลวง นางสาววรินธร ชูประสิทธิ์


  #104

สุทธิลดา และครอบครัว ขอร่วมส่งสเด็จสู่สวรรคาลัย


  #103

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว และครอบครัว


  1 #102

พ่อหลวงทรงงานหนักมาตลอด 70 กว่าปี ตอนนี้พ่อไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้ว ... ลูกจะเป็นคนดีของสังคม จะเดินตามรอยเท้าของพ่อตลอดไป... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า นางสาว วิสุตาภัทร อุบลรัศมี นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่3


  3 #101

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพเจ้า นางสาวพัชรีวรรณ แจ่มจำรัส และครอบครัว พระองค์จะสถิตอยู่ในใจคนไทยตลอดไป #รักพ่อหลวงภูมิพล


  #100

ข้าพเจ้า นางสาวยุพาพัชร์ กุลภัทราพงศ์ ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เเละขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมเเละประเทศชาติ


  #99

ดิฉันนางสาว กิติวรรณ สังข์ทอง ขอส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


  #98

พ่อหลวงเป็นคนดีและช่วยเหลือคนไทยมาก หนูดีใจมากค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทย แผ่นดินไทย เกิดในราชการที่ 9 หนูอยากเป็นแอร์ หนูจะเป็นให้ได้ หนูจะตั้งใจเรียนเพื่อพ่อหลวงและอนาคตของตัวเอง ประเทศไทย นิตติยาพร สุขทวี


  #97

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดะชะ นางสาวสุพรรษา สุขเม่า จะทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศไทยจะเป็นคนดีจะทำหน้าที่ของข้าพระเจ้าให้ดีที่สุด


  #96

ด้วยเกล้าเ้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสาว อภิญญา เชื้อกลิ่น จะทำหน้าที่ของตนให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินให้มากที่สุด


  3 #95

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายพิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ และ ครอบครัว


  9 #94

นางสาวนวธิดา ลีฬหะวัฒนะ และครอบครัว


  7 #93

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป รักพ่อ ร๙


  #92

หนูดีใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่9 ดีใจที่ได้เจอพระมหากษัตริย์ที่คอยสั่งสอนคอยช่วยเหลือ คอยทำทุกอย่างเป็นตนแบบที่ดีตลอดมา รักพ่อหลวงน่ะค่ะ


  2 #91

ข้าพเจ้านางสาวกรกนก กานต์รวีกุล และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #90

ข้าพระพุทธเจ้านายณัฐวัฒน์-นางสาวรุ่งทิพย์ ตะโกนา และครอบครัว


  #89

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้านางสาว มาติกา พูนปาน ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #88

ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพัชราภรณ์ พุ่มหนู และครอบครัว


  #87

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้านายสรศักดิ์ สมสวย พร้อมครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป.


  #86

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #85

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าครอบครัวเสถียรอมรศิริ ครอบครัวสิตประเสริฐนันท์ และครอบครัวดีรักษา ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  #84

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้านางสาวสุมินตรา อัมภรัตน์ พร้อมครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป...


  #83

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้านางสาว ภัสสราพร ปุณยวีราวัฒน์ และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  #82

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สววรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายนัฐพงษ์ สิทธิภาคคุณ "ลูกจะเป็นคนดี"


  3 #81

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเนาวนิตย์ บูรณะวิทย์ และครอบครัว


  #80

ภูมิใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีและเก่ง ไม่ละทิ้งประชาชน ทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอด70ปี #ข้าคนไทยเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  2 #79

"ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้" ข้าพระพุทธเจ้า นายพนรัญชน์ ยังสุข และครอบครัว


  #78

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป...


  #77

ข้าพเจ้านางสาวอาภาภรณ์ อ่ำอนันต์และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #76

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้านางสาววิภาวรรณ มั่นใจ และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป และจะจำจดคำสั่งสอนของพ่อไว้ตลอดกาล


  2 #75

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวประภัสสร สาระนาค และครอบครัวสาระนาค จะนำคำสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ธ สถิตในดวงใจ


  2 #74

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาว กุลภรณ์ พยัฆจันทร์ และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ธ สถิตในดวงใจ


  #73

คำสอนของพ่อ ผมจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตของผมที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ผมจะอยู่ด้วยความพอเพียงตามคำสอนของพ่อ เพราะคำว่า "พอ" แค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้แล้ว จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤษฎา หอมงาม


  #72

ข้าพระพุทธเจ้านางสาวปรมาภรณ์ ศรีจันทร์และครอบครัวขอถวายความอาลัย


  #71

ขอน้อมส่งพ่อหลวง


  #70

ข้าขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  6 #69

นางสาวพลชล พลชลี และครอบครัว ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


  #68

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพร พูลสุขเสริม


  #67

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์ พร้อมครอบครัว ขอน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์


  #66

กระผมนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอเป็นข้ารองพระบาททกชาติไป


  1 #65

ส่งพ่อหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #64

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  #63

จะไม่ให้พ่อผิดหวัง...


  #62

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวอ้อยใจ มลิวัลย์ และครอบครัว ขอน้อมส่งพ่อหลวงทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #61

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า นายปภังกร รังแก้วกิตติและครอบครัว


  #60

ดิฉันจะทำตามคำสอนของพ่อ จะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


  #59

ส่งพ่อหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #58

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  #57

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านาย ประพันธ์ เมืองทอง"


  #56

ดิฉันเป็นส่วนของคนไทย ที่จะรักเเละจดจำคำที่พ่อสอนจะทำตามคำที่พ่อสอนถึงพ่อหลวงจะจากเราไปเเต่เราก็จะจดจำสิ่งดีที่พ่อได้ทำให้พวกเราชาวไทยทุกคน นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญทัน


  #55

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป...


  #54

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวอรกัญญา ทองมาก และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป จะนำคำพ่อสอนมาปฏิบัติ จะอยู่อย่างพอเพียง ให้ดีที่สุด


  #53

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวธัญวรรณ ปีติภพและครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป


  #52

หนูจะทำตามคำสอนของพ่อหลวง ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป นางสาวพิธพร ทุมประเสน พร้อมครอบครัว


  #51

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวกชวรรณ เรืองคณะ และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ธ สถิตในดวงใจ


  #50

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายวรพจน์ บุญศรี


  #49

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวระพีพัฒน์ ปานคง และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ธ สถิตในดวงใจ


  #48

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิรีธร เสฏฐ์คณา และครอบครัวเสฏฐ์คณา


  #47

นายสิทธิชัย - นางจีระวรรณ - เด็กชายภพธรรม วิสายอน


  #46

In commemoration of H.M.'s Royal Grace & Deepest Remembrance of our beloved Father of the Nation and Soul of Thai people ..His Majesty King Bhumibol Aulyadej. Chinda TejavanijaChang


  10 #45

ขอเป็นข้าลองพระบาททุกชาติไป


  2 #44

ข้าพเจ้านางสาว ครุฑปกเกศ แซ่หล้าย และครอบครัว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอปฎิบัติตามแนวทางคำสอนของท่านให้ดีที่สุดเท่าที้ข้าพเจ้าจะสามารถได้ และขอให้ท่านเสด็จสู่สวรรค์คาลัยหรือเข้าสู่นิพพานด้วยเทอญ


  #43

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวระพีพัฒน์ ปานคง และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ธ สถิตในดวงใจ


  #42

ขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย มีความสุขสำราญ ขอให้พระองค์ท่านคุ้มครองพวกเราชาวไทยด้วยค่ะ ทรงพระเจริญ


  2 #41

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางธนารักษ์ วัลลศิริและครอบครัว ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


  1 #40

ข้าพเจ้านางสาวเกศินี ราศรี ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #39

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวสลิลรัตน์ จันทรการ และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #38

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวสุพรรณา จ้ายหนองบัว พร้อมครอบครัว ขอน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์


  #37

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา โพธิ์อ่อน และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป.


  #36

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นาย สุริยการณ์ อัศวภูมิ เพื่อนสหาย และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป


  #35

ส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยยิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ


  #34

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวชนัญญา ชาญณรงค์และครอบครัวขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิรันดร์


  #33

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวศุภกานต์ ขุนนา และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป


  #32

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า นาย อติกันต์ ยุตทยานันท์


  #31

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพเจ้านางสาวสาธิดา ศรีรุจี ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #30

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านางสาวเอื้อการย์ โชติมณี ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  1 #29

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวรัตนติยาพร สายธนู และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป.


  1 #28

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวนวล สายฟ้า ขอร่วมเสด็จสู่สวรรค์คาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจตราบชั่วนิรันดร์


  #27

นางสาว หฤทัย รักษาศิริ


  2 #26

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยดี และครอบครัว ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป จะขอทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อ


  #25

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านายมงคล ชามาศ ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจตราบนนิรันดร์


  #24

ขอเป็นรองพระบาททุกๆชาติไทย


  #23

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านายพลเชษฐ์ กันหลง ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #22

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านางสาวสุภนิดา หมั่นกู้ และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิติอยู่ในใจชั่วนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป


  #21

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านายเอกชาติ ศรีปรัชโญปกรณ์ ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย


  #20

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านางสาวชฎาพร วงศ์บุญ ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจตราบนนิรันดร์


  #19

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวฐิติกานต์ ศีลพิพัฒน์ และครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป


  #18

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านางสาวณัฏฐณิชา วุฒิวงศ์โชติ ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจตราบนนิรันดร์


  #17

น้อมถวายความอาลัยพ่ออยู่หัวในพระบรมโกศรัชกาลที่ ๙ ลูกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา


  #16

ลูกคนนี้จะปฎิบัติแต่สิ่งที่พ่อคอยสั่งสอน รักพ่อ ขอให้พ่ออยู่บนสรวงสวรรคาลัย ไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อ พวกเราคนไทยจะรักและสามัคคีกัน


  1 #15

ขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไป


  #14

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้า นางสาวหัถยา ตราชูและครอบครัว ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจชั่วนิจนิรันดร์ ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป


  #13

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  2 #12

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้านางสาวนิชาภา ประเชิญสุข ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์สถิตอยู่ในใจตราบนนิรันดร์


  #11

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #SPU #ตรี48 #โท52


  #10

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  8 #9

คิดถึงพ่อหลวง


  #8

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


  #7

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


  #6

เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองผสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า.....สิงห์หา ถาหล้า


  #5

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ตราบนิจนิรันด์


  #4

ส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยยิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ


  #3

ข้าพเจ้า ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


  #2

กราบแทบฝ่าพระบาท ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย


  1 #1